Baner

Revizija elektronskih usluga e-uprava: Portal e-uprava doprinio poboljšanju rada javne uprave u postupanju sa zahtjevima građana, ali potrebno je kontinuirano preduzimati radnje i redovno vršiti procjenu radi podizanja njihovog kvaliteta

Podgorica, 8. februar 2021. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju elektronskih usluga e-uprava kroz četiri elektronske usluge namijenjene građanima: 


   - Polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima sa visokom stručnom spremom – na portalu euprava.me, koju pruža Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija;

   - Izvod iz matične knjige rođenih - na portalu dokumenta.me, koju pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova;

   - Prekršajna evidencija za fizička lica - na portalu euprava.me, koju pruža Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava i

   - Elektronska komunikacija građana sa lokalnom upravom - na portalu sistem48.podgorica.me, koju pruža Glavni grad Podgorica.

Revizijom je izvršeno ispitivanje u kojoj mjeri je portal e-uprava doprinio poboljšanju rada javne uprave u postupanju sa zahtjevima građana.

Na bazi sprovedene revizije i utvrđenog činjeničnog stanja, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (Rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (član Kolegijuma), je utvrdio da je portal e-uprava (u dijelu koji se odnosi na postupanje sa zahtjevima građana) doprinio poboljšanju rada javne uprave, ali da subjekti revizije i drugi organi treba da kontinuirano preduzimaju radnje i aktivnosti u cilju podizanja kvaliteta e-usluga, kao i da redovno vrše njihovu procjenu radi poboljšanja njihove upotrebljivosti.

U cilju unapređenja e-uprave Državna revizorska institucija je na osnovu uvida u četiri elektronske usluge dala: pet preporuka Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija, dvije preporuke Ministarstvu unutrašnjih poslova, i po jednu preporuku Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava i Glavnom gradu Podgorica.

Realizacijom datih preporuka građanima će biti omogućeno, između ostalog, da izvrše elektronsku transakciju i da zahtijevani dokument dobiju bez odlaska na šalter, a osim toga će biti postignuta centralizacija usluga koje građanima nudi javna uprava.

Revizija elektrtonskih usluga e-uprava