Baner

Državna revizorska institucija objavila Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Andrijevica za 2019. godinu

Podgorica, 5. februar 2021. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Završnog računa budžeta Opštine Andrijevica za 2019. godinu.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu Zoran Jelić (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (Predsjednik Senata – član Kolegijuma) izražava negativno mišljenje na Završni račun budžeta Opštine Andrijevica za 2019. godinu i negativno mišljenje na reviziju usklađenosti poslovanja Opštine Andrijevica sa zakonskim i drugim propisima.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da Opština Andrijevica nije iskazala budžetski rezultat u Izvještaju, odnosno deficit u iznosu od -652.501,28€  što nije u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti. Deficit umanjen za kamate u poređenju sa prihodima budžeta Opštine procentualno iskazan iznosi 84,39% što je 8 puta veći iznos od dozvoljenog članom 27 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti. Na računu 741 – donacije, Opština  je prikazala donacije ispod linije finansijskog rezultata, što bi uticalo na uvećanje deficita da je finansijski rezultat izračunat. Zbog neusklađenosti evidencija Opštine u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština izvršena je ispravka iskazanih izdataka u ukupnom iznosu od 366.542,07€. Otplata obaveza iz prethodne godine je prikazana u iznosu od 41.090,91€. Revizor nije mogao utvrditi modifikovani gotovinski deficit kojim bi se dobila realna fiskalna slika Budžeta Opštine iz razloga što Opština ne evidentira obaveze na klasi 2, kao i zbog neprecizne evidencije obaveza iz prethodne godine.

Revizijom pravilnosti su utvrđena pojedinačna odstupanja i neusklađenosti sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o poreskoj administraciji, Zakonom o porezu na nepokretnosti, Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakonom o  doprinosima na obavezno socijalno osiguranje, Zakonom o radu, Zakonom o državnoj imovini, Zakonom o javnim nabavkama, Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave i Uputstvom o bližem radu trezora jedinica lokalne samouprave.

Imajući u vidu obim i karakter utvrđenih nepravilnosti i nedostataka kod Opštine Andrijevica, nadležni Kolegijum nalaže da se sa sadržajem Izvještaja upozna Vlada, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija; Skupštinski Odbor za ekonomiju, budžet i finansije, Vrhovno državno tužilaštvo i Zajednica Opština Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta opštine Andrijevica za 2019. godinu