Banner

DRI učestvovala na Dijalogu o Programu reforme upravljanja javnim finansijama (PFM)

Podgorica, 19. oktobar 2020. godine – Predstavnici Državne revizorske institucije, senator Zoran Jelić, državni revizor – načelnica u sektoru I Mihaela Popović i državni revizor – rukovodilac Odeljenja za međunarodnu saradnju Marija Žugić su učestvovali na dijalogu o Programu reforme upravljanja javnim finansijama za period 2016 – 2020. godine između Vlade Crne Gore i Generalnog Direktorata za susjedstvo i proširenje (DG NEAR).


Sastanak je bio posvećen razmatranju napretka koji je Crna Gora ostvarila u oblasti reforme upravljanja javnim finansijama sa naglaskom na status realizacije operativnih zaključaka usvojenih na godišnjem sastanku Posebne radne grupe javne uprave održane 2018. godine, ciljeva i aktivnosti utvrđenih Programom i Akcionim planom za sprovođenje PFM-a.

Predstavnici DRI su prezentovali ostvaren napredak na polju eksterne revizije u odnosu na zaključak sa sastanka Posebne radne grupe za reformu javne uprave iz 2018. godine, koji se odnosio na dalje usklađivanje Vrhovne revizorske institucije sa međunarodnim standardima, u skladu sa Strateškim planom razvoja za period 2018-2022.godine“. Takođe je istaknut napredak u vezi sa prevazilaženjem izazova sa kojim se DRI suočavala u prethodnom periodu, a koji se odnosio na obavezu sprovođenja godišnjih revizija konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih partija.

Imajući u vidu mjere usljed COVID-19 pandemije, dijalog između Crne Gore i Evropske komisije je organizovan u formatu video konferencije.