Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Građanskog pokreta URA za 2019. godinu

Podgorica, 19. oktobar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Građanskog pokreta URA za 2019. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator Radule Žurić - član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na Godišnji finansijski izvještaj Građanskog pokreta URA za 2019. godinu i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da Partije nije finansijske i druge radnje u svim materijalnim aspektima uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (tada važeći član 18),  Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja (član 6), Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru i internih odluka o upotrebi sopstvenog vozila u službene svrhe i troškovima reprezentacije.

Kratak pregled utvrđenih nepravilnosti:

-       Partija je u 2019. godini sa računa za redovno poslovanje izvršila plaćanja obaveza po osnovu troškova izborne kampanje iz 2018. godine u ukupnom iznosu od 2.153,80€, što nije u skladu sa odredbama člana 18, tada važećeg Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

-       Utvrđene su nepravilnosti u obračunu dijela dnevnica za službena putovanja na osnovu prezentiranih naloga.

-       Iznos u Odluci o blagajničkom maksimumu nije usklađen sa Zakonom o sprječavanju nelegalnog poslovanja.

-       Mjesečni izvještaji o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2019. godinu nijesu dostavljeni u propisanom roku nadležnom organu Poreske uprave.

-       Partija nije obezbjedila dokaze o radno– pravnom statusu za lica angažovana ugovorom o djelu i s tim u vezi se nije moglo utvrditi da li je obračun poreskih obaveza pravilno izvršen na isplaćene naknade.

-       Partija po osnovu upotrebe sopstvenih vozila u službene svrhe ostvarila troškove  goriva u iznosu  od 6.865,05€. Nije se moglo utvrditi ko je koristio gorivo i za koje namjene jer su troškovi pravdani samo fiskalnim računima bez putnih naloga ili odobrenja za potrošnju goriva.

-       Partija je na ime troškova reprezentacije gotovinski iz blagajne isplatila iznos od 3.308,77€. Nije se moglo utvrditi na osnovu prezentiranih fiskalnih računa da li su ostvareni troškovi u skladu sa Odlukom Glavnog odbora partija o troškovima reprezentacije jer isti nijesu sadržali ovjeru ovlašćenog lica za odobrenje troškova niti ovjeru lica koje je koristilo ugostiteljske usluge.

-       Na osnovu prezentirane dokumentacije, partija nije vršila zavođenje faktura.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019. godinu je takođe izvršena provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu. Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2019. godinu utvrđeno je da je Partija realizovala tri od deset datih preporuka, tri nije realizovala, dok se relizacija četiri preporuka nije mogla utvrditi jer Partija u 2019. godini nije učestvovala na izborima, a preporuke se odnose na izborne kampanje.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Građanskog pokreta URA za 2019. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Građanskog pokreta „URA“ za 2019. godinu