Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske Crne Gore za 2019. godinu

Podgorica, 12. oktobar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske Crne Gore za 2019. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator  dr Branislav Radulović - član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Demokratske Crne Gore za 2019. godinu i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije finansijske i druge radnje u svim materijalnim aspektima uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (tada važeći član 18),  Zakona o računovodstvu (član 19), Zakona o obligacionim odnosima (čl.629 i 639), Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica i Internog pravilnika Partije o korišćenju sredstava reprezentacije.

Kratak pregled utvrđenih nepravilnosti:

  • Partija je u 2019. godini sa računa za redovno poslovanje izvršila plaćanja, koja su se odnosila na izmirenje obaveza iz 2018. godine po osnovu troškova izborne kampanje u ukupnom iznosu od 27.223,62 €, što nije u skladu sa odredbama člana 18, tada važećeg Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.
  • Partija je u poslovnim knjigama evidentirala troškova iz ranijeg perioda u iznosu od 542,89€ koje nije dokumentovala.
  • Dva ugovora o zakupu (za stambeni i poslovni prostor u Podgorici) nijesu  ovjerena od  strane nadležnog organa (notara), što nije u skladu sa članom 629 i članom 639 Zakona o obligacionim odnosima.
  • Dio troškova u iznosu od 8.423,10€ nije evidentiran na odgovarajućim kontima shodno Pravilniku o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica.
  • U postupku revizije na osnovu prezentirane dokumentacije, za dio troškova reprezentacije, nije se moglo utvrditi da li su ostvareni u skladu sa  važećim Internim pravilnikom Partije, koji je subjekt revizije uspostavio u okviru sistema unutrašnjih kontrola, a  kojim  je utvrđeno ko ima pravo na reprezentaciju  u Partiji  i u koje svrhe se može koristiti.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019. godinu je takođe izvršena provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu. Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2019. godinu utvrđeno je da je Partija realizovala dvije od pet datih preporuka, jednu preporuku djelimično realizovala, jednu nije realizovala, dok se relizacija preporuke koja se odnosi na obavezu otvaranja posebnog računa za svaku potvrđenu izbornu listu u svrhu prikupljanja sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje nije mogla provjeriti jer u 2019. godini su održani izbori samo u jednoj opštini.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske Crne Gore za 2019. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske Crne Gore za 2019. godinu