Banner

Predstavnici DRI učestvovali na online radionici „Kontrola i osiguranje kvaliteta“

Podgorica, 8. oktobar 2020. godine – Predstavnici DRI su u periodu od 28. septembra do 2. oktobra učestvovali zajedno sa predstavnicima iz VRI Bosne i Hercegovine i Kosova na online radionici na temu „Kontrola i osiguranje kvaliteta“, koja je održana u okviru realizacije regionalnog projekta sa Nacionalnom kancelarije za reviziju Švedske.


Eksperti iz Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske su prezentovali praktična iskustva na polju sprovođenja kontrole kvaliteta finansijske revizije, revizije pravilnosti i revizije uspjeha, kao i osiguranja kvaliteta na nivou revizije.

Predstavnici vrhovnih revizorskih institucija, putem video konferencije razmatrali su glavne elemente Međunarodnog standarda vrhovnih revizorskih institucija ISSAI 140 kontrola kvaliteta VRI u odnosu na rizike i izazove sa kojima se suočavaju VRI u sprovođenju kontrole.

Ovo je druga radionica o kontroli i osiguranja kvaliteta revizija koja se organizuje sa VRI Bosne i Hercegovine i Kosova uz ekpsertku podršku Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske.