Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije Crne Gore za 2019. godinu

Podgorica, 8. oktobar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije Crne Gore za 2019. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator DRI Zoran Jelić-član Kolegijuma izražava pozitivno mišljenje uz skretanje pažnje na Godišnji finansijski izvještaj za 2019. godinu i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (tada važeći član 37),  Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (član 46), Zakona o reprogramu poreskog potraživanja (član 12),  Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja (član 6), Zakona o računovodstvu (član 19), Pravilnika o načinu i rokovima za vršenje popisa imovine i obaveza pravnog lica (član 11), Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru.

Kratak pregled utvrđenih nepravilnosti:

  • Partija je u 2019. godini, prilikom isplate neto zarada i naknada za 2019. godinu, vršila obračun, ali ne i plaćanje tekućih poreskih obaveza, što nije u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i Zakona o reprogramu poreskog potraživanja.
  • Partija je u poslovnim knjigama u okviru istog konta evidentirala prihode od  članarina i prihode od priloga fizičkih lica u iznosu od 15.803,55€, tako da se nije moglo utvrditi koliko se od navedenog iznosa odnosi na prihode od članarina, a koliko od priloga.
  • Partija nije sačinila Izvještaj o popisu koji sadrži podatke o stalnoj  imovini po vrsti i vrijednosti. Utvrđena je neusklađenost podataka  o nabavnoj  i otpisanoj vrijednosti opreme u  analitičkoj  evidenciji sa podacima  evidentiranim  u Glavnoj knjizi;
  • Troškovi neto zarada su evidentirani u manjem iznosu za 1.197,36€ u Glavnoj knjizi Partije. Troškovi zarada su evidentirani  na osnovu podataka  iskazanih u IOPPD obrascima, a ne na osnovu obračuna zarada.
  • Centrala Partije i opštinski odbori, osim opštinskog odbora u Beranama, ne obezbjeđuju evidenciju blagajničkog poslovanja kroz pomoćne knjige (Dnevnik blagajne). Uvidom u blagajničku dokumentaciju Centrale i opštinskih odbora, utvrđeno je da se evidentiranje poslovnih transakcija  koje se odnose na podizanje i isplatu gotovine u Glavnoj kniizi nije vršilo hronološki, već je isto vršeno najčešće na kraju godine (u zbirnim iznosima), po dostavljanju blagajničke dokumentacije u Centralu od strane opštinskih odbora.
  • Partija je tokom 2019. godine Ugovorom o djelu angažovala jedno lice za obavljanje poslova kafe kuvarice i higijeničarke za potrebe OO Podgorica, koji su  sistematizovani  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Partije.
  • Partija nije vršila obračun i isplatu  poreskih obaveza na isplaćene naknade fizičkim licima za zakup  poslovnog prostora.
  • Partija nije u IOPPD obrascima iskazala obračunate obaveze (poreze i doprinose) po osnovu isplaćenih naknada po ugovorima o djelu za četiri lica, dok je podatke u IOPPD obrascu za mjesec novembar 2019.godine iskazala u duplom iznosu.
  • Partija nije internim aktom utvrdila ko u Partiji ima pravo da koristi gorivo na teret  sredstava  iste, kao ni limit  za potrošnju goriva. Troškove putarine ne prate putni nalozi koji bi dokumentovali službeni put.
  • Nalozi za službena putovanja su potpisivani od strane predsjednika opštinskih odbora u svojstvu nalogodavca i podnosioca računa.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019. godinu je takođe izvršena provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu. Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2019. godinu utvrđeno je da je Partija realizovala sedam od dvanaest preporuka, djelimično realizovala tri, nije realizovala jednu preporuku, dok se realizacija preporuke koja se odnosi na blagajničko poslovanje u dijelu blagajničkog maksimuma nije mogla provjeriti iz razloga što se uvidom u blagajničku dokumentaciju nije moglo utvrditi da li je Partija poštovala blagajnički maksimum, s obzirom da Centrala Partije i opštinski odbori, osim OO u Beranama, nijesu obezbjeđivali evidenciju blagajničkog poslovanja  kroz dnevnik blagajne, a ni evidentiranje istog u Glavnoj knjizi, nije vršeno hronološki.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije Crne Gore za 2019. godinu je dostupan na internet stranici Državne revizorske institucije. 

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije Crne Gore za 2019. godinu