Banner

Izvršni menadžment Društva 13. Jul Plantaže dostavio DRI Plan aktivnosti za realizaciju dvadeset preporuka u vezi sa Izvještajem o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu

Podgorica, 6. oktobar 2020. godine – U Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja AD „13. Jul Plantaže“ Podgorica za 2018. godinu, nadležni Kolegijum DRI je, u skladu sa članom 15 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, između ostalog naložio subjektu revizije da Društvo u roku od 30 dana dostavi DRI plan aktivnosti za realizaciju izdatih preporuka koji treba da sadrži mjere, nosioce aktivnosti i rokove.

Na osnovu Odluke Odbora direktora o utvrđivanju smjernica za sprovođenje aktivnosti u vezi sa Izvještajem o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu, izvršni menadžment Društva 13. Jul Plantaže je dostavio DRI Plan aktivnosti za realizaciju preporuka datih u Izvještaju DRI o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu, koji sadrži pregled i način realizacije aktivnosti sa definisanim vremenskim rokovima i imenovanim izvršiocima.

Plan aktivnosti za realizaciju dvadeset preporuka u vezi sa Izvještajem o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu je integralno dostupan na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Plan aktivnosti za realizaciju dvadeset preporuka u vezi sa Izvještajem o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu