Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2019. godinu

Podgorica, 5. oktobar 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2019. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović - član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Nove srpske demokratije za 2019. godinu i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (tada važeći član 18),  Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (član 46), Zakona o reprogramu poreskog potraživanja (član 12),  Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja (član 6), Zakona o računovodstvu (član 19) i Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru.

Kratak pregled utvrđenih nepravilnosti:

-       Partija je sa redovnog računa izvršila plaćanja koja su se odnosila na izmirenje obaveza po osnovu izborne kampanje iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 22.132,26€, što nije u skladu sa odredbama člana 18, tada važećeg Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

-       Partija tokom 2019. godine prilikom isplate neto zarada i naknada, većim dijelom nije izmirivala tekuće poreske obaveze, koje su za 2019. godinu obračunate u iznosu od 15.095,03€ dok ukupno neizmirene obaveze po ovom osnovu iznose 49.016,08€, što nije u skladu sa odredbama člana 46 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

-       Partija nije poštovala utvrđeni blagajnički maksimum jer je 35 dana u toku 2019. godine (dani kada je bilo gotovinskih transakcija) imala gotovinu u blagajni Centrale veću od limita utvrđenog Zakonom i Odlukom nadležnog organa Partije.

-       Partija je izvršila isplatu troškova službenih putovanja u iznosu od 1.044,75€ po putnim nalozima, koji ne sadrže sve potrebne podatke, a nijesu sačinjavani ni Izvještaji sa službenog puta kako je to utvrđeno važećom  Uredbom. U pojedinačnim slučajevima utvrđeno je da je isto lice bilo nalogodavac i podnosilac putnog računa. Dio od ukupno isplaćenih dnevnica u opštinskim odborima  Andrijevica,  Berane i Danilovgrad, isplaćivan je u pojedinačnim  iznosima po 20,00€, što nije u skladu sa Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru.

-       Evidentiranje dijela troškova opštinskih odbora u 2019. godini je vršila na gotovinskoj, a ne na obračunskoj osnovi;

-       Partija je po osnovu zakupa poslovnog prostora u Danilovgradu i Herceg Novom, u poslovnim knjigama  evidentirala troškove zakupa u većem iznosu u odnosu na ugovorene zakupnine za ukupan iznos od 550,00€, što nije u skladu sa članom 19 Zakona o računovodstvu.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2019. godinu je takođe izvršena provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu. Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2019. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije realizovao dvije od devet datih preporuka, nije realizovao tri preporuke, dok se realizacija četiri preporuke nije mogla provjeriti iz razloga što u 2019. godini nijesu postojali događaji/okolnosti koje su bile predmet datih preporuka.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2019. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2019. godinu