Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave policije za 2019. godinu

Podgorica, 22. septembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave policije za 2019.godinu i reviziju usklađenosti poslovanja sa propisima.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekta revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (Senator – Rukovodilac Kolegijuma) i g. Radule Žurić (Senator – član Kolegijuma) izražava pozitivno mišljenje, sa skretanjem pažnje na finansijski izvještaj Uprave policije za 2019. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.

Revizijom pravilnosti poslovanja Uprave policije utvrđene su neusklađenosti poslovanja istog sa Zakonom o državnoj imovini, Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru i Zakonom o radu.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave policije za 2019. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave policije za 2019. godine