Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2019. godinu

Podgorica, 11. septembar 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2019. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator DRI dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj za 2019. godinu i pozitivno mišljenje na usklađenost poslovanja Demokratske partije socijalista za 2019. godinu sa skretanjem pažnje na dolje navedeno u Izvještaju - tačka Blagajničko poslovanje i tačka Troškovi i Kancelarijsko poslovanje.

Revizijom je utvrđeno da:

-       blagajnički maksimum kod OO Bijelo Polje, dana 29.06.2019.godine i OO Andrijevica, dana 13.06.2019.godine, je bio iznad limita utvrđenog Odlukom Partije o blagajničkom maksimumu;

-       dio troškova u iznosu od 24.313,69€ nije evidentiran na odgovarajuća konta shodno Pravilniku o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica;

-      subjekt revizije obezbjeđuje djelovodni protokol za evidentiranje ulaznih i izlaznih akata. Uvidom u isti, uzorkom je izvršena provjera određenog  broja  ulaznih i izlaznih akata (ugovora, odluka, putnih naloga i sl.) i utvrđeno je da isti sadrže datum i broj djelovodnog  protokola koji odgovara  upisanom   u djelovodniku, dok se ne vrši zavođenje ulaznih i izlaznih faktura (provjera vršena uzorkom).

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2019. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2019. godinu