Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja AD „13. Jul Plantaže“ Podgorica za 2018. godinu

Podgorica, 7. septembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja AD "13. Jul Plantaže" – Podgorica za 2018. godinu i reviziju usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i podzakonskim propisima. 

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja navoda subjekta revizije sadržanih u izjašnjenju na preliminarni izvještaj, nadležni Kolegijum DRI u sastavu član Senata Zoran Jelić (Rukovodilac Kolegijuma) i  član Senata Nikola Kovačević (Član Kolegijuma), izražava negativno mišljenje na reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja AD "13. Jul Plantaže" – Podgorica za 2018. godinu i negativno mišljenje na reviziju usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i podzakonskim propisima.

Upoređivanjem podataka o zemljištu koje Društvo vodi u svojim poslovnim knjigama i Softveru za evidenciju imovine (31.158.219m2) sa podacima koji su prikupljeni popisom (41.378.175m2), utvrđeno je da se radi o značajnoj razlici: zemljišta koje nije evidentirano (11.719.542m²) i zemljišta koje je više evidentirano (1.494,296m2) u poslovnim knjigama Društva o nepokretnostima. Društvo je u 2018. godini ostvarilo prihod od prodaje zemljišta u iznosu od 1.666.717,63€, od čega se iznos od 1.534.717,63€ odnosi na naknadu za eksproprisanu nepokretnost od strane Glavnog grada, za izgradnju Južne obilaznice. Nepokretnost je bila upisana u listovima nepokretnosti KO Donja Gorica i KO Donji Kokoti, ali nije bila evidentirana u poslovnim knjigama Društva. Navedeno ukazuje da Društvo nije u potpunosti ustrojilo evidenciju o nepokretnoj imovini.

Društvo nije, u skladu sa MRS 37 – Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina,  prilikom pripreme finansijskih iskaza za 2018. godinu, izvršilo procjenu obaveza i u skladu sa tim izvršilo rezervisanja obaveza po osnovu sudskih postupaka. Društvo je tokom 2019. godine izvršilo isplatu naknada po osnovu sudskih sporova sa zaposlenima u iznosu od 535.470,84€, pri čemu naznačeni iznos sredstava nije rezervisan na kraju 2018. godine, što je u tom iznosu ili za 19,97% uticalo na uvećanje finansijskog rezultata. Osim sporova sa zaposlenim, procjena vjerovatnoće odliva sredstava nije izvršena ni po ostalim sporovima Društva. Nerealno iskazivanje obaveza (rezervisanja) i u vezi sa tim rashoda ima uticaj na tačnost finansijskih iskaza za posmatrani izvještajni period.

Revizijom pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja AD "13 Jul Plantaže” - Podgorica za 2018. godinu su  utvrđena odstupanja i neusklađenosti poslovanja Društva sa sljedećim propisima: Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Zakonom o reviziji, Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o zaštiti na radu, Zakonom o radu, Zakonom o sprječavanju nelegalnog poslovanja, Pravilnikom o uslovima i načinu dostavljanja podataka o gotovinskim transakcijama u iznosu od najmanje 15.000,00€ i sumnjivim transakcijama, Pravilnikom o blagajničkom poslovanju, Pravilnikom o načinu i rokovima za vršenje popisa imovine i obaveza pravnog lica i Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za pravna lica registrovana za obavljanje privredne djelatnosti i druga pravna lica.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja AD „13. Jul Plantaže“ Podgorica za 2018. godinu sa izjašnjenjem subjekta revizije na Preliminarni izvještaj i odgovorom nadležnog Kolegijuma je objavljeno na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja AD 13. Jul Plantaže Podgorica za 2018. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja AD “13 jul Plantaže” za 2018. godinu

Odgovor na Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja AD “13 jul Plantaže” za 2018. godinu