Baner

Saopštenje za javnost

Podgorica, 31. decembar 2019. godine - Shodno članu 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Državna revizorska institucija vrši reviziju godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata čiji ukupan prihod prelazi 10.000 eura.

U skladu s navedenom zakonskom obavezom, Državna revizorska institucija izvršila je reviziju godišnjih finansijskih izvještaja za 2018. godinu kod 27 političkih subjekata.

Shodno članu 37 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, politički subjekat završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj podnosi organu uprave nadležnom za vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

U skladu s navedenim članom Zakona o finansiranju političkih subjekta i izbornih kampanja, revizijom je utvrđeno da 13 (trinaest) političkih subjekata, koji su upisani u Registar političkih partija (dopis Ministarstva javne uprave od 12.12.2019.godine), nijesu dostavili Državnoj revizorskoj instituciji Godišnje finansijske izvještaje za 2018. godinu i to: Stranka srpskih radikala, Demokratska zajednica Muslimana i Bošnjaka, Demokratska stranka jedinstva, Bošnjačka demokratska partija Crne Gore, Zelena partija, Partija za Gusinje, Demokratski centar, Srpska lista, Bjelopoljska partija, Partija udruženih penzionera i invalida Crne Gore, Centralna Albanska partija za integracije, Srpska stranka  i Novska lista Herceg Novi.