Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Plav za 2018. godinu

Podgorica, 23. decembar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Završnog računa Budžeta Opštine Plav za 2018. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Plav za 2018. godinu, nadležni Kolegijum DRI u sastavu Zoran Jelić (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i Radule Žurić (član Senata – član Kolegijuma), izražava negativno mišljenje na finansijsku reviziju Završnog računa budžeta Opštine Plav za 2018. godinu i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da podaci iskazani u Izvještaju o konsolidovanoj javnoj potrošnji, po pojedinim budžetskim pozicijama prihoda i rashoda, ne odgovaraju realnim podacima, što je dovelo do razlike u iskazanom finansijskom rezultatu - suficitu u iznosu od 540.250,17€, dok je nalazima revizije utvrđen deficit budžeta u iznosu 301.214,47€.

Revizijom pravilnosti Odluke o Završnom računu Opštine Plav za 2018. godinu utvrđeno je da Opština nije u svim aspektima uskladila poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima. Revizijom su utvrđena pojedinačna odstupanja i neusklađenosti sa sljedećim zakonskim i podzakonskim propisima: Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Zakonom o zaštiti i spašavanju, Zakonom o komunalnoj policiji, Zakonom o poreskoj administraciji, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Zakonom o zaradama u javnom sektoru,  Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Zakonom o radu, Zakonom o državnoj imovini, Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave, Uputstvom o radu trezora lokalne samouprave i Ugovorom o reprogramu poreskog duga Opštine Plav.

Imajući u vidu obim i karakter utvrđenih nepravilnosti i nedostataka kod subjekta revizije, nadležni Kolegijum nalaže:

-          da se sa sadržajem Izvještaja upozna Vlada, Ministarstvo finansija i Ministarstvo javne uprave, radi preduzimanja mjera na uspostavljanju održivog okvira i  odgovornosti u upravljanju javnim finansijama.

-          da se sa sadržajem Izvještaja DRI upozna Odbor za ekonomiju, budžet i finansije Skupštine Crne Gore.

-          da se sa sadržajem Izvještaja upozna Zajednica Opština Crne Gore.

Konačan Izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plav za 2018. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Plav za 2018. godinu