Banner

Izjava Dr Branislava Radulovića, člana Senata DRI i rukovodioca predmetne revizije povodom okončanja revizije političkih partija

U skladu sa čl. 25 Zakona o finansiranju političkih partija Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za parlamentarne i lokalne izbore održane oktobra 2012. god. za:

- 13 podnosioca izbornih lista na državnom nivou i

- 20 podnosioca izbornih lista na lokalnom nivou.

Svi izvještaji o reviziji integralno će biti objavljeni na oficijelnom sajtu DRI, i to na način da prvo idu subjekti sa najvećim budžetima, dakle izborne koalicije „Evropska Crna Gora“ i „Demokratski front“, pa zatim SNP i „Pozitivna“ i tako dalje.

Ukupno prikazani troškovi za kampanju iznosili su 2.112.771,93 eura, od kojih je, za finansiranje kampanja iz državnog budžeta odvojeno 1.490.088,48 eura, a iz budžeta lokalnih samouprava 28,534,40 eura. Stranke i koalicije imale su i dodatnih 207.936,25 eura prihoda iz privatnih izvora.

Pored navedenih sredstava subjekti revizije su za potrebe izborne kampanje uzeli kredite kod komercijalnih banaka u iznosu od 652.000 eura i izvršili pozajmice u iznosu od 148.623,81 eura. Na dan okončanja revizije neizmireni troškovi stranaka prema trećim licima iznose 191.892 i prema bankama 240.000 eura.

Sve partije i koalicije su blagovremeno i u skladu sa Zakonom dostavili svoje izvještaje DRI i u odnosu na prethodnu reviziju redovnog poslovanja stranaka uočljiv je veći stepen urednosti izvještavanja. Međutim, revizijom su identifikovani i određeni problemi koji se odnose na:

- Nepostojanje odgovarajuće dokumentacije kojom se pravdaju troškovi;

- Neizmirene obaveze;

- Način raspolaganja sa kreditima i pozajmicama;

- Korišćenje gotovine.

Stoga će DRI, na bazi rezultata svih obavljenih revizija, izraditi i objaviti poseban dokument sa preporukama u cilju izmjena i dopuna Zakona o finansiranju političkih partija, kojim posebno treba doraditi pitanja kao što su:

- pravni položaj koalicija (jer one nemaju svojstvo pravnog lica);

- visina i način vraćanja kredita i pozajmica;

- te nadzor i prekršajne prijave.