Baner

Objavljen Izvještaji o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja i izvještaj o reviziji pravilnosti poslovanja centara za socijalni rad u Podgorici, Baru i Beranama za 2017. godinu

Podgorica, 17. maj 2019. godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja i reviziju pravilnosti poslovanja centara za socijalni rad u Podgorici, Baru i Beranama za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu Senator DRI  Nikola N. Kovačević - rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović - član Kolegijuma, izrazio je negativno mišljenje na godišnji finansijski izvještaj i negativno mišljenje na usklađenost poslovanja Ministarstva sa zakonskom regulativom. Nadležni kolegijum je izrazio uslovno mišljenje na pravilnost poslovanja Centra za socijalni rad Podgorica, negativno mišljenje na pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad Bar i pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na pravilnost poslovanja Centra za socijalni rad Berane za 2017. godinu.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da Godišnji finansijski izvještaj Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2017. godinu nije u svim materijalno značajnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Revizijom je utvrđeno da Ministarstvo u konsolidovanom finansijskom izvještaju nije iskazalo prihode centara i drugih javnih ustanova koje se finansiraju preko Ministarstva u iznosu od 989.907,64€, izdatke u iznosu od 979.940,92 €, depozite na žiro računima istih i na računima otvorenim za isplatu socijalnih davanaja sa stanjem na dan 01.01.2017.godine u iznosu 1.216.099,28€, kao ni depozite sa stanjem na dan 31.12.2017.godine u iznosu od 599.400,70€. Ministarstvo u Izvještaju o neizmirenim obavezama (obrazac 5) nije iskazalo obaveze javnih ustanova čiji su izvještaji predmet konsolidacije u iznosu za 50.652,21€. Ministarstvo je sa pozicije izdataka za socijalna davanja prenijelo centrima i javnim ustanovama budžetska sredstva u iznosu od 545.679,46€ za materijalne troškove što ukazuje da sredstva u navedenom iznosu nijesu korištena za namjene odobrene Zakonom o budžetu. Takođe je utvrđeno da Ministarstvo nije vršilo isplatu izdataka u iznosu od 673.219,85€ sa odgovarajućih pozicija shodno Pravilniku o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet države Crne Gore i budžete opština. Navedene nepravilnosti predstavljaju materijalno značajnu grešku u odnosu na utvrđenu materijalnost od 229.507,00€.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da Ministarstvo rada i socijalnog staranja nije finansijske transakcije i druge aktivnosti u svim materijalnim aspektima uskladilo sa zakonima i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Revizijom su utvrđene neusklađenosti poslovanja Ministarstva sa: Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti, Zakonom o javnim nabavkama, Zakonom o državnoj imovini; Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakonom o radu, Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Uredbom o načinu vođenja evidencije pokretne i nepokretne imovine i popisu stvari u državnoj svojini, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet države Crne Gore i budžete opština, Pravilnikom o bližim uslovima za ostvarivanje osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite, Odlukom o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad članova radnog tijela ili drugog oblika rada i Internim pravilom Ministarstva.

Zbog izraženih negativnih mišljenja i utvrđenih nepravilnosti, nadležni Kolegijum za vršenje predmetne revizije se saglasio da se konačni Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja i revizije pravilnosti poslovanja centra za socijalni rad u Podgorici, Baru i Beranama za 2017. godinu, dostavi Odboru za rad, zdravstvo i socijalno staranje i Odboru za ekonomiju, finansije i budžet na upoznavanje, a zbog karaktera utvrđenih nepravilnosti u poslovanju Centra za socijalni rad Bar da se isti dostavi Državnom tužilaštvu na ocjenu i mišljenje.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja i izvještaj o reviziji pravilnosti poslovanja centara za socijalni rad u Podgorici, Baru i Beranama za 2017. godinu, izjašnjenja subjekata revizije na Preliminarni izvještaj kao i Odgovori DRI na izjašnjenja objavljeni su na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja i pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad u Podgorici, Baru i Beranama za 2017. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj Ministarstva rada i socijalnog staranja

Odgovor na izjašnjenje Ministarstvu rada i socijalnog staranja

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj JU Centra za socijalni rad Podgorica

Odgovor na izjašnjenje JU Centru za socijalni rad Podgorica

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj JU Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj

Odgovor na izjašnjenje JU Centru za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj JU Centra za socijalni rad Opštinu Berane

Odgovor na izjašnjenje JU Centru za socijalni rad Opštine Berane