Baner

XIII sastanak EUROSAI IT radne grupe

Floriana, Malta, 3-5. april 2019. godine - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore koju su činili Radule Žurić, član Senata, Biljana Bulatović, državni revizor - rukovodilac Odjeljenja za razvoj, primjenu i reviziju informacionih sistema i Ivana Čelebić, državni revizor, prisustvovala je XIII sastanku EUROSAI radne grupe za informacione tehnologije (ITWG), koja je održana u Floriani, Malta, 3-5. aprila 2019. godine.


Skup je obuhvatio više tema iz oblasti revizije informacionih sistema i informacionih tehnologija: Control Space for e-Government (CUBE) koji predstavlja bazu izvještaja, priručnika, metodologija i drugih materijala koji su korisni za vršenje IT revizije; Aktivni priručnik za IT reviziju koji je automatizacija postojećeg WGITA priručnika za IT reviziju koji je prihvaćen kao forma za razvoj na sastanku INTOSAI radne grupe za IT reviziju u Seulu, u maju 2017. godine; paralelne IT revizije – vodič za kooperativne revizije ISSAI 5800, platforma za paralelne revizije, sigurnost, odabir tema, identifikacija partnera, uključivanje u godišnji plan revizija, izazovi kod realizacije; alat za samoprocjenu kvaliteta IT revizije (ITASA) i alat za samoprocjenu kvaliteta IT podrške (ITSA) – iskustva; nove ideje za IT revizije i izazovi, pozicija EUROSAI IT radne grupe u EUROSAI strateškom planu 2017-2023 i vizija IT radne grupe 2020+.

 

Članovi delegacije su ovu priliku iskoristili za razmjenu iskustava sa kolegama iz drugih vrhovnih revizorskih institucija.

 

Domaćin sastanka bila je Nacionalna kancelarija za reviziju Malte. Sastankom je predsjedavala Vrhovna revizorska institucija Poljske. Sastanku je prisustvovalo 69 učesnika iz 31 vrhovne revizorske institucije i Evropskog revizorskog suda. Nacionalna kancelarija za reviziju Estonije je preuzela predsjedavanje EUROSAI Radnom grupom za IT.