Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica za 2017. godinu

Podgorica, 4. april 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila i objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica za 2017. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja navoda subjekta revizije sadržanih u izjašnjenju na preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu senator Zoran Jelić (Rukovodilac Kolegijuma) i predsjednik Senata dr Milan Dabović (Član Kolegijuma), izražava uslovno mišljenje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Društvo je u postupku revizije, shodno MRS 8 - Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške, preko smanjenja računa 340 - Neraspoređeni dobitak ranijih godina, izvršilo korekcije koje se odnose na:

-         Uvećanje računa 498 - Odložene poreske obaveze za iznos od 949.902,34€, od čega se iznos od 129.413,23€ odnosi na utvrđenu odložene poreske obaveze za 2017. godinu, dok se iznos od  820.489,11€ odnosi na evidentiranje odloženih poreskih obaveza za period od 2013. godine do 2017. godine;

-         Uvećanje računa 495 - Odloženi prihodi u iznosu od 43.736,25€, od čega se 13.201,65€ odnosi na nerealno umanjenje računa 495- Odloženi prihodi za 2017. godinu, dok se razlika od 30.631,75€ odnosi na  umanjenje Odloženih prihoda u periodu od 2012. do 2017. godine);

-         Umanjenje neraspoređene dobiti ranijih godina za iznos od 40.338,06€ koji je plaćen u 2018. godini, a odnosi se na naknadno obračunate i plaćene poreze i doprinose na druga lična primanja u 2017. godini.

Revizijom pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO "Vodovod i kanalizacija" - Podgorica za 2017. godinu, utvrđeno je da Društvo nije  u potpunosti uskladila poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima. Revizijom su  utvrđena odstupanja i neusklađenosti poslovanja Društva sa sljedećim propisima: Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Zakonom o radu, Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakonom o javnim nabavkama, Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica i Uputstvom za obračun bruto zarada.

Na osnovu člana 15 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da obim i karakter utvrđenih nepravilnosti i nedostataka kod subjekta revizije nalaže:

-         Da se sa sadržajem Izvještaja upozna Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja koje je zaduženo za razvojnu politiku upravljanja vodama i za upravni nadzor u oblasti vodoprivrede, radi preduzimanja sistemskih  i drugih mjera za unapređenje ovih oblasti;

-         Da se sa sadržajem Izvještaja upozna Glavni grad Podgorica, kao osnivač Društva, radi preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti, radi unapređenja položaja Društva i jačanja  odgovornosti u upravljanju javnim finansijama.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica za 2017. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica za 2017. godinu