Baner

Održana eksterna konferencija povodom predstavljanja Strateškog plana razvoja Državne revizorske institucije Crne Gore za period 2018 – 2022. godine

Podgorica, 12. april 2018. godine – Državna revizorska institucija je, uz podršku SIGMA-e, održala eksternu konferenciju povodom objavljivanja Strateškog plana razvoja Državne revizorske institucije Crne Gore za period 2018 – 2022. godine.

Na konferenciji su govorili Predsjednik Senata dr Milan Dabović, ekspert SIGMA-e Bianca Breteche i Senator Nikola N. Kovačević koji je kroz prezentaciju predstavio Strateški plan razvoja Državne revizorske institucije.


Strategija koju je usvojio Senat Državne revizorske institucije, predstavlja koncept razvoja koji ide u susret novim izazovima kao što su:

- dalje unapređenje saradnje sa Skupštinom i Vladom Crne Gore, jačanje saradnje sa medijima i civilnim sektorom, kao i vrhovnim revizorskim Institucijama na međunarodnom i regionalnom nivou;

- uspostavljanje fiskalne statistike u cilju praćenja fiskalnih trendova i njihove analize, koja će omogućiti bolje razumijevanje; praćenje fiskalnih pravila i jasniju identifikaciju rizičnih oblasti u funkciji donošenja srednjoročnih planova revizije; standardizacija procesa za nove vrste revizija i unapređenje procesa revizije;

- jačanje kapaciteta Institucije kroz unapređenje unutrašnje organizacije, intenzivnije obuke i poboljšanje informacionog sistema.


„Usvajanjem ove Strategije, počinjemo trasirati put koji će dalje unaprijediti stabilnost Institucije, njenu profesionalnost i nezavisnost. Usvajanje novih znanja i tehnika revizije čini primarni interes Instiucije. To znači da individualna znanja pojedinca, moraju dobiti kolektivno obilježje kroz razmjenu znanja, interne i eksterne obuke, dalje jačanje regionalne i međunarodne saradnje i stalno unapređenje revizorske prakse. Siguran sam da kroz odgovarajuće izmjene organizacione strukture možemo obezbjediti još efikasniji i ekonomičniji sistem revizije javnog sektora“, kazao je predsjednik Senata, dr Milan Dabović.


„Analizirajući dosadašnji rad i ostvarenje strateških ciljeva iz prethodnog Strateškog plana razvoja DRI za period 2012 – 2017. godine, nesporno je da smo ostvarili značajne rezultate kako na institucionalnom planu, tako i na planu reforme sistema javnih finansija kao i na jačanju finansijske discipline. Državna revizorska institucija je imala od početka zdrave osnove i ambiciju ka ostvarenju konačnog cilja, a to je, u skladu sa međunarodnim revizorskim standardima: postojanje nezavisne institucije koja ispunjava zadatke eksterne finansijske državne kontrole“ naveo je Kovačević.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Delegacije Evropske Unije, predstavnici Ambasade Narodne Republike Kine, predstavnici Skupštine, Ministarstva finansije, Tužilaštva, udruženja računovođa i revizora, kao i predstavnici NVO sektora i medija.

Strateški plan razvoja Državne revizorske institucije za period 2018 - 2022. godine