Baner

Objavljen Konačan izvještaj o reviziji korišćenja sredstava donacije Vlade Kraljevine Norveške dodijeljenih Ministarstvu pravde i Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore

Podgorica, 27. mart 2018. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju pravilnosti korišćenja sredstava donacije Vlade Kraljevine Norveške namijenjenih za realizaciju aktivnosti, koje su bile u nadležnosti Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova iz Projekta MNE – 13/0015 „Jačanje kapaciteta za pristupne pregovore  za Poglavlja 23 i 24“ i Projekta MNE – 14/0019 „Jačanje kapaciteta za pregovore o pristupanju Evropskoj Uniji za poglavlje 23“ za period 2013 – 2017. godine.

Predmet revizije je korišćenje sredstva donacije Vlade Kraljevine Norveške, koja su dodijeljena Ministarstvu pravde i Ministarstvu unutrašnjih poslova na korišćenje za realizaciju Projekta MNE – 13/0015 „Jačanje kapaciteta za pristupne pregovore za Poglavlja 23 i 24“ i MNE – 14/0019 „Jačanje kapaciteta za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji za poglavlje 23“ u iznosu od 60.000,00 €.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekta revizije (broj: 01-023-3666/18 od 23.03.2018. godine), nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Milan Dabović, predsjednik Senata, rukovodilac Kolegijuma i Radule Žurić, član Senata, član Kolegijuma izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na reviziju pravilnosti korišćenja sredstava donacije Vlade Kraljevine Norveške dodijeljenih Ministarstvu pravde Crne Gore za realizaciju aktivnosti iz Projekta MNE – 13/0015 „Jačanje kapaciteta za pristupne pregovore za Poglavlja 23 i 24“ i Projekta MNE – 14/0019 „Jačanje kapaciteta za pregovore o pristupanju Evropskoj Uniji za poglavlje 23“ i uzdržano mišljenje na reviziju pravilnosti korišćenja sredstava donacije Vlade Kraljevine Norveške dodijeljenih Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore za realizaciju aktivnosti iz Projekta MNE – 13/0015 „Jačanje kapaciteta za pristupne pregovore za Poglavlja 23 i 24“.

Aktivnosti predviđene ugovorima o konsultantskim uslugama Ministarstva pravde su realizovane u skladu sa zadacima definisanim ovim ugovorima shodno obavezama iz Projekta MNE – 13/0015 „Jačanje kapaciteta za pristupne pregovore za Poglavlja 23 i 24“ i Projekta MNE – 14/0019 „Jačanje kapaciteta za pregovore o pristupanju Evropskoj Uniji za poglavlje 23“. Ministarstvu pravde se preporučuje da u cilju transparentnijeg praćenja realizacije aktivnosti po projektima, za naredne projekte jasno definiše opis poslova u okviru pojedinačnih projekata i razmotri propisivanje obaveze dostavljanja izvještaja o izvršenim poslovima od strane angažovanih lica.

Skrećemo pažnju da sredstva prenešena Ministarstvu unutrašnjih poslova, 03.02.2015. godine u iznosu od 20.000,00 € nijesu utrošena tokom realizacije navedenog projekta i nalaze se na deviznom računu posebno otvorenom za Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ministarstvu pravde,  kao primaocu sredstava granta, koji je odgovoran za izvještavanje o dodijeljenim sredstvima granta od Vlade Kraljevine Norveške, se preporučuje, da izvrši povraćaj neutrošenih sredstava u iznosu od 20.000,00 € sa deviznog računa Ministarstva unutrašnjih poslova na račun Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

Nadležni Kolegijum izražava uzdržano mišljenje na reviziju pravilnosti korišćenja sredstava donacije Vlade Kraljevine Norveške dodijeljenih Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore za realizaciju aktivnosti iz Projekta MNE – 13/0015 „Jačanje kapaciteta za pristupne pregovore za Poglavlja 23 i 24“ iz razloga što do dana usvajanja Konačnog izvještaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova nije dostavilo traženu dokumentaciju, te DRI nije bila u mogućnosti prikupiti dovoljno adekvatnih revizorskih dokaza na kojima bi se zasnovalo mišljenje i donio zaključak da mogući efekti neotkrivenih slučajeva neusklađenosti mogu biti materijalno značajni.

Konačan izvještaj o reviziji korišćenja sredstava donacije Vlade Kraljevine Norveške dodijeljenih Ministarstvu pravde i Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore za realizaciju aktivnosti iz projekta „MNE – 13/0015 Jačanje kapaciteta za pristupne pregovore za pogavlja 23 i 24“ i Projekta MNE – 14/0019 Jačanje kapaciteta za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji za poglavlje 23“ za period 2013 – 2017. godine je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji korišćenja sredstava donacije Vlade Kraljevine Norveške dodijeljenih Ministarstvu pravde i Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore