Baner

Sastanak sa misijom MMF-a u Državnoj revizorskoj instituciji

Podgorica, 26. februar 2018. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović i član Senata, Zoran Jelić sastali su se danas sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, koja boravi u Crnoj Gori radi održavanja redovnih godišnjih konsultacija. Delegaciju MMF-a predvodio je šef misije, g. Martin Petri.

Predsjednik Senata je upoznao predstavnike MMF-a sa ulogom Državne revizorske institucije na polju vršenja ocjene primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti. Shodno članu 25 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Državna revizorska institucija vrši ocjenu primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u okviru godišnjeg izvještaja koji dostavlja Skupštini. Tokom prethodne godine, DRI je izvršila ocjenu primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2016. godini. Provjerom usklađenosti sprovedenih procedura i aktivnosti sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovrnosti, u dijelu izrade strateških dokumenata i objavljivanja podataka, može se konstatovati da je Vlada iste realizovala. Statički indikatori koji se odnose na ostvarenje primarnog budžetskog suficita, učešća gotovinskog deficita u nominalnom BDP-u do 3% i učešća javnog duga u nominalnom BDP-u do 60% nijesu realizovani, dok je pozitivno ocjenjena kontrola države nad tekućim izdacima i transferima, koji su manji od tekućih prihoda i donacija.

Član Senata, Zoran Jelić je predstavio ulogu DRI u praćenju implementacije Smjernica makroekonomske i fikalne politike. On je ukazao na problem duga lokalne samouprave, kao i kršenja određenih zakonskih odredbi previđenih Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti od strane lokalnih samouprava. DRI planira da u narednom periodu uloži napore da sistematizuje i ujednači podatke u vezi sa dugom lokalne samouprave.