Baner

Objavljen Konačni izvještaj o reviziji uspjeha efikasnosti obračuna i naplate prihoda od korišćenja šuma

Podgorica, 19. februar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha, u okviru koje se predmet revizije odnosio na efikasnost obračuna i naplate prihoda od korišćenja šuma.

Cilj revizije je utvrditi da li Uprava za šume i Poreska uprava obezbjeđuju efikasan obračun i naplatu prihoda od korišćenja šuma kao i da DRI izdatim preporukama doprinese poboljšanju efikasnosti obračuna i naplate. Pod obračunom se podrazumijevaju i stručni poslovi koje Uprava za šume treba da izvrši da bi prihodi mogli biti ostvareni.

Revizija je obuhvatila aktivnosti Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i organa u sastavu Uprave za šume, te Poreske uprave koje se odnose na obračun i naplatu prihoda od korišćenja šuma, u periodu 2015 -2017. godina.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekata revizije, a u skladu sa članom 44 Zakona o Državnoj revizorskoj insituciji i članom 45 Poslovnika Državne revizorske institucije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (član Senata – Rukovodilac Kolegijuma) i g. Zoran Jelić (član Senata – član Kolegijuma) je utvrdio da i pored  poboljšanja evidentnih u 2017. godini, manjak kapaciteta Uprave za šume, nedovoljno ulaganje u šumsku infrastrukturu i uzgoj i zaštitu šuma, za posljedicu imaju da Crna Gora gubi značajne prihode od korišćenja šuma. Državna revizorska institucija, nakon sprovedenog postupka revizije,  ocijenila je da se obračun (prikupljanje) i naplata prihoda od korišćenja šuma ne sprovode dovoljno efikasno.

Konačan Izvještaj o reviziji uspjeha „efikasnosti obračuna i naplate prihoda od korišćenja šuma“ je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji uspjeha Efikasnost obračuna i naplate prihoda od korišćenja šuma