Baner

Objavljen Zbirni izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2016. godinu

Podgorica, 16. februar 2018. godine - Državna revizorska institucija u skladu sa članom 4 i 12 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i članom 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja završila je reviziju Godišnjih finansijskih izvještaja 30 (trideset)  političkih subjekata koji su u 2016. godini ostvarili prihode u iznosu većem od 10.000,00€.

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja, izjašnjenja subjekata revizije i objavljenih pojedinačnih konačnih izvještaja o reviziji, Senat Državne revizorske institucije, na sjednici održanoj dana 15. februara 2018. godine je usvojio Zbirni izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2016. godinu.

U cilju otklanjanja revizijom utvrđenih nepravilnosti, unapređenja zakonodavnog okvira koji reguliše poslovanje političkih subjekata i poboljšanja kvaliteta izvještavanja subjekata revizije, date su sljedeće preporuke:

  1. Potrebno je da Ministarstvo finansija u okviru svojih nadležnosti inicira donošenje ili donese regulativu kojom će se urediti poslovanje političkih subjekata, u cilju unapređenja rada istih i efikasnije kontrole njihovog poslovanja.
  2. Subjekti revizije su dužni da Godišnji finansijski izvještaj dostavljaju DRI u roku koji je utvrđen članom 37 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i da isti pripreme u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.
  3. Subjekti revizije su shodno članu 38 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja dužni da do kraja tekuće godine za narednu godinu donesu Program rada i Finansijski plan. Preporučuje se subjektima revizije da Godišnjim programom rada, osim aktivnosti, planira i iznos finansijskih sredstava po svakoj od predviđenih aktivnosti. Subjekti revizije treba da realnije planiraju prihode i rashode, a u slučaju ostvarivanja prihoda i rashoda u većem ili manjem iznosu od planiranih, DRI preporučuje da isti u fiskalnoj godini izvrše korekciju  Finansijskog plana.
  4. Preporučuje se subjektima revizije da obezbijede evidenciju potraživanja od lokalnih samouprava. Evidencija treba da bude zasnovana na usaglašenoj i ovjerenoj dokumentaciji.
  5. Subjekti revizije su dužni da ugovore o djelu i ugovore o zakupu poslovnih prostora zaključuju u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.
  6. Subjekti revizije su dužni da sve troškove pravdaju adekvatnom i potpunom dokumentacijom kao i da troškove klasifikuju i evidentiraju na odgovarajuća konta shodno Pravilniku o kontnom okviru koji primenjuju.
  7. Subjekti revizije za poslove na sistematizovanim radnim mjestima ili poslovima iz redovne djelatnosti treba da zaključuju ugovore o radu, jer isti po prirodi i vrsti rada imaju obilježje posla za koji se zasniva radni odnos.
  8. Potrebno je da se donese regulativa kojom će se urediti pravni status i druga pitanja od značaja za rad Grupe građana.
  9. Potrebno je koalicionim sporazumom definisati prava i obaveze svakog konstituenta Koalicije u dijelu evidentiranja i plaćanja obaveza po osnovu izbornih kampanja.

10.  Preporučuje se subjektima revizije da smanje gotovinske isplate i da  plaćanje vrše preko žiro računa, kako bi se na taj način izbjegle eventualne zloupotrebe.

Zbirni izvještaj sadrži predloge, koje je Državna revizorska institucija dala za izmjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i preporuku nadležnom skupštinskom odboru.

Konačan Zbirni izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2016. godinu je dostupan na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Zbirni izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2016. godinu