Baner

Saopštenje za javnost

Podgorica, 7. februar 2018. godine – Shodno članu 37 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanji, politički subjekat završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj podnosi organu uprave nadležnom za vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Državna revizorska institucija Crne Gore je u vršenju poslova u dijelu nadležnosti iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja utvrdila da sljedeći subjekti upisani u Registar političkih partija nijesu DRI dostavili Godišnji finansijski izvještaj za 2016. godinu shodno odredbama navedenog člana Zakona i to: Partija demokratskog prosperiteta; Demokratsko jedinstvo albanaca u Crnoj Gori; Demokratska zajednica Muslimana i Bošnjaka u Crnoj Gori; Bošnjačka demokratska partija Crne Gore; Zelena partija Crne Gore; Srpska lista; Partija udruženih penzionera i invalida Crne Gore; Centralna albanska partija za integracije; Partija penzionera Crne Gore koja je promijenila naziv u Partija penzionera, invalida i restitucije.