Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske stranke jedinstva za 2016. godinu

Podgorica, 17. januar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske stranke jedinstva  za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: član Senata Nikola N Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i predsjednik  Senata dr Milan Dabović  - član Kolegijuma izražava negativno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da Godišnji finansijski izvještaj Demokratske stranke jedinstva   za 2016. godinu nije u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Subjekt revizije je u Bilansu stanja  iskazao sporna potraživanja u iznosu od 91.197,09€ za koja nije prezentirao adekvatnu dokumentaciju i nije iskazao obaveze po osnovu ugovorenih naknada u iznosu od 9.900,00€. Takođe u bilansu uspjeha iskazani su troškovi u iznosu od 14.636,00€ koji nijesu adekvatno dokumentovani.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o radu, Zakona o računovodstvu, Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja,  Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i Pravilnika o načinu i rokovima za vršenje popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.

Revizijom  Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske stranke jedinstva  za 2016. godinu je izvršena kontrola realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske stranke jedinstva  za 2015. godinu. Revizijom  Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske stranke jedinstva  za 2016 . godinu utvrđeno je da je Stranka od 8 (osam) datih preporuka realizovala samo preporuku, koja se odnosi na obavezu evidentiranja svih prihoda bez obzira što je dio istih preusmjeren na izmirivanje obaveza shodno zaključenom ugovoru o asignaciji i nije direktno uplaćen na žiro-račun subjekta.

Zbog većeg broja utvrđenih nepravilnosti i propusta u radu ovog subjekta, nadležni Kolegijum se usaglasio da izvještaj dostavi Odboru za ekonomiju, finansije i budžet i Odboru za politički sistem, pravosudje i upravu.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske stranke jedinstva  za 2016. godinu sa Izjašnjenjem Demokratske stranke na Preliminarni izvještaj o reviziji i odgovorom nadležnog Kolegijuma DRI je integralno objavljeno na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske stranke jedinstva za 2016. godinu

Izjašnjenje Demokratske stranke jedinstva

Odgovor na izjašnjenje Demokratske stranke jedinstva