Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Crnogorske demokratske unije za 2016. godinu

Podgorica, 30. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Crnogorske demokratske unije (Crnogorske )  za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik  Senata dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Crnogorske demokratske unije  za 2016. godinu sastavljen u svim materijalnim aspektima u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 2,17,24 i član 38), Zakona o računovodstvu (član 19)  i Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (član 46).

Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Crnogorske demokratske unije za 2016. godinu je izvršena provjera realizacije preporuka DRI koje su date u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Crnogorske demokratske unije za 2015. godinu. Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Partije za 2016. godinu utvrđeno je da je Partija od 7 datih preporuka realizovala pet preporuka, djelimično realizovala jednu preporuku i nije realizovala jednu preporuku.

Zbog većeg broja utvrđenih nepravilnosti i propusta u radu ovog subjekta nadležni Kolegijum se usaglasio da izvještaj dostavi Odboru za ekonomiju, finansije i budžet i  Odboru za politički sistem, pravosudje i upravu.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Crnogorske demokratske unije za 2016. godinu sa Izjašnjenjem Crnogorske demokratske unije na Preliminarni izvještaj o reviziji i odgovorom nadležnog Kolegijuma DRI je integralno objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Crnogorske demokratske unije (Crnogorske) za 2016. godinu

Izjašnjenje Crnogorske demokratske unije na Preliminarni izvještaj i Odgovor Državne revizorske institucije na izjašnjenje Crnogorske demokratske unije