Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Radničke partije za 2016. godinu

Podgorica, 21. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Radničke partije  za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Radničke partije  za 2016. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.

Pored iskazanog pozitivnog mišljenja na reviziju pravilnosti, nadležni Kolegijum preporučuje subjektu reviziju da: realnije planira prihode i rashode, a u slučaju ostvarivanja prihoda i rashoda u većem i manjem  iznosu od planiranih, da u fiskalnoj godini  koriguje Finansijski plan; obezbijedi vođenje glavne knjige na način da  ista  osim podataka iz tekuće godine sadržati i podatke o prenešenim početnim stanjima iz prethodne godine i da smanji gotovinske isplate i da plaćanje vrši preko žiro računa.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Radničke partije za 2016.godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Radničke partije za 2016. godinu