Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Pljevlja za 2016.godinu

Podgorica, 25. oktobar 2017. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Završnog računa budžeta Opštine Pljevlja za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja navoda subjekta revizije sadržanih u Izjašnjenju na preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu Zoran Jelić (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i Nikola N. Kovačević (član Senata – član Kolegijuma), izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na Završni račun budžeta Opštine Pljevlja za 2016. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja Opštine Pljevlja sa propisima.

Finansijskom revizijom Završnog računa budžeta Opštine Pljevlja za 2016. godinu utvrđeno je da Završni račun budžeta ne sadrži bitno materijalne greške i da daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka na gotovinskoj osnovi, osim za nepravilnosti iskazane u komentarima Izvještaja o konsolidovanoj javnoj potrošnji za 2016. godinu, koje se odnose na stornirane prihode iz Egalizacionog fonda i način vođenja evidencija primitaka i izdataka. Nakon korekcija utvrđenih revizijom, suficit Opštine za 2016. godinu potrebno je iskazati u iznosu od 1.077.205,17€, odnosno uvećati za iznos od 68.806,23€ u odnosu na podatke koji su iskazani u Odluci o Završnom računu budžeta za 2016. godinu.

Ne modifikujući izraženo mišljenje na finansijski izvještaj, nadležni Kolegijum DRI skreće pažnju da opština treba da u skladu sa MRS 3 - Računovodstvene politike, promjene računovodstvene procjene i greške izvrši ispravku u Izvještaju o konsolidovanoj javnoj potrošnji za 2016. godinu.

Revizijom pravilnosti Odluke o Završnom računu Opštine Pljevlja za 2016. godinu utvrđeno je da Opština nije u svim aspektima uskladila poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima. Revizijom su utvrđena pojedinačna odstupanja i neusklađenosti sa sljedećim zakonskim i podzakonskim propisima: Zakonom o sistemu unutrašnjih kontrola, Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština i Uputstvom o radu trezora Opštine Pljevlja, koja imaju materijalni ali ne i prožimajući karakter.

Konačan Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Pljevlja za 2016.godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Pljevlja za 2016. godinu