Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore za 2016. godinu

Podgorica, 20. oktobar 2017. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore za 2016. godinu, koji obuhvata Izvještaj o novčanim tokovima i Izvještaj o neizmirenim obavezama na dan 31.12.2016. godine i reviziju pravilnosti finansijskih transakcija i aktivnosti sa zakonskim i podzakonskim aktima kao i reviziju informacionog sistema Fonda PIO.

Nadležni Kolegijum u sastavu Radule Žurić, član Senata i rukovodilac Kolegijuma i dr Milan Dabović, predsjednik Senata i član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj za 2016.godinu i pozitivno mišljenje na usklađenost poslovanja Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa propisima.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da su finansijski izvještaji Fonda za 2016. godinu u svim materijalno značajnim aspektima pripremljeni u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja i po svim značajnim pitanjima ne sadrži bitne materijalne greške.

Revizijom pravilnosti je utvrđeno da su poslovne aktivnosti u svim materijalno značajnim aspektima, u najvećoj mjeri, usklađene sa zakonskim i podzakonskim propisima, koji regulišu budžetsko poslovanje u Crnoj Gori.

U sklopu finansijske revizije i revizije pravilnosti Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Crne Gore, izvršena je, kao posebna cijelina, revizija informacionog sistema Fonda PIO, uz poštovanje standarda ISSAI 5300. Državna revizorska institucija je u postupku sprovođenja revizije utvrdila da informacioni sistem Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Crne Gore, u dovoljnoj mjeri ne obezbjeđuje sigurnost i ažurnost podataka korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Revizijom je konstantovano da Fond nije blagovremeno usvojio obavezujuća akta u skladu sa Zakonom o informacionoj bezbjednosti i Uredbom o mjerama informacione bezbjednosti i standardima iz ove oblasti.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore za 2016. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore za 2016. godinu