Baner

Održan prvi seminar „Revizija opština“ i prvi Godišnji sastanak EUROSAI Radne grupe za reviziju opština

Riga, 06. oktobar 2017. godine – Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, koju su činili načelnik u sektoru V, Vladan Perović i rukovodilac odeljenja u sektoru V, Dobrila Glomazić, učestvovala je u radu prvog seminara „Revizija opština“ za vrhovne revizorske institucije članice EUROSAI organizacije, kao i prvog Godišnjeg sastanka EUROSAI Radne grupe za reviziju opština, od 05-06. oktobra 2017. godine u Rigi, Letonija.


Tema prvog seminara EUROSAI Radne grupe za reviziju opština je bila „Dodatna vrijednost koju ostvaruju vrhovne revizorske institucije kroz revizije opština“. Seminar je imao za cilj da definiše konkretne rezultate ostvarene kroz rad vrhovnih revizorskih institucija na planu revizije opština, kao i da se razmjene informacije o razvoju sistema planiranja u opštinama. Dodatna vrijednost je predložena kao centralna tema seminara kako bi se istakao značaj revizije opština, kao i direktna i indirektna korist od te revizije na lokalnom i nacionalnom nivou.

Na prvom godišnjem sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština, članovi Radne grupe su razgovarali o planu implementacije tri strateška cilja iz Plana rada ove EUROSAI Radne grupe za period 2017-2019. godine. U vezi s planom implementacije strateških ciljeva iz Plana rada EUROSAI Radne grupe za reviziju opština, učesnici su razgovarali o sistemima eksterne revizije opština u Evropskoj uniji, kao i o mogućnostima sprovođenja koordinisanih revizija.

Domačin seminara je bila Vrhovna revizorska institucija Republike Letonije.

Državna revizorska institucija Crne Gore je, u decembru 2016. godine postala članica EUROSAI Radne grupe za reviziju opština.