Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Nove demokratske snage (FORCE) za 2014. godinu

Podgorica, 10.11.2015. godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Nove demokratske snage (FORCE) koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da, Godišnji finansijski izvještaj Nove demokratske snage (FORCA) za 2014. godinu u svim materijalnim aspektima je sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja osim navedenog pod tačkom 10.1.6. - Aktivna vremenska razgraničenja i tačkom 10.1.7. – Obaveze.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da, subjekt revizije finansijske i druge radnje nije uskladio u svim materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju, a neusklađenost se odnosi na navedeno u Izvještaju pod tačkom 10.1.3. – Novčana sredstva, tačkom 10.1.5. - Potraživanja, tačkom 10.1.7. – Obaveze i tačkom 10.2.2. – Rashodi.

Na izražavanje navedenog mišljenja uticale su sljedeće nepravilnosti:

- subjekt revizije je zbog greške u knjiženju, obaveze za neto zarade i aktivna vremenska razgraničenja iskazao u većem iznosu za 8.700,00€.

- subjekt revizije je shodno Ugovoru o djelu isplatio naknade u iznosu od 2.400,00€. Uvidom u prezentirani Ugovor utvrđeno je da, isti ne sadrži pravni osnov i da priroda i vrsta rada angažovanog izvršioca ima obilježje posla za koji je trebalo zaključiti Ugovor o radu. Takođe,  na osnovu prezentirane dokumentacije nije se moglo utvrditi da li je angažovano lice u radnom odnosu kod drugog poslodavca ili se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, što ima uticaja na način obračuna poreskih obaveza.

- subjekt revizije je sa glavnog računa Partije izvršio prenos sredstava za finansiranje izborne kampanje u iznosu od 1.000,00€ na žiro račun OO Plav koja nijesu dokumentovana i da prihode u iznosu od 655,01€ uplaćene na račun pomenutog Opštinskog odbora nije evidentirao u poslovnim knjigama.

- subjekt reviziije nije u poslovnim knjigama obezbjeđivao evidenciju potraživanja od lokalnih samouprava, već je u toku vršenja revizije pribavio konfirmaciju (br.04-1112/15 od 15.09.2015. godine) kojom je  potvrđeno da, opština Ulcinj FORCI na dan 31.12.2014. godine duguje 8.603,10€.

- u postupku revizije je utvrđeno da  nijesu  sačinjeni  i predati  Poreskoj upravi IOPPD obrasci, što nije u skladu sa odredbama člana 47 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2013. godinu utvrđene su nepravilnosti i date preporuke koje se odnose na uspostavljanje efikasnijeg sistema unutrašnje kontrole, obezbjeđivanja evidencije potraživanja od lokalnih samouprava, isplatu troškova službenih putovanja u skladu sa važećom Uredbom i smanjenje gotovinskih isplata. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014. godinu utvrđeno je da Partija nije realizovala preporuku koja se odnosi na obezbjeđivanje evidencije potraživanja od lokalnih samouprava i nije Statutom utvrdila obavezu donošenja finansijskog plana, dok je preporuku koja se odnosi na pravdanje putnih troškova i smanjenje gotovinskih isplata djelimično realizovala.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Nove Demokratske snage (FORCE) za 2014.godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja  Nove demokratske snage (FORCE) za 2014. godinu