Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Albanske alternative za 2014. godinu

Podgorica, 09.11.2015.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Albanske alternative koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na finansijsku reviziju i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.


Nadležni Kolegijum izražava navedeno mišljenje zbog sljedećih nepravilnosti:

- subjekt revizije na isplaćene naknade fizičkim licima u iznosu od 11.527,00€ nije vršio obračun i uplatu poreskih obaveza, što nije u skladu sa  odredbama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

- subjekt revizije je nepotpunom dokumentacijom pravdao troškove u iznosu od 7.057,80€, a isti se  odnose na troškove stipendija u iznosu od 5.665,00€, troškove pomoći fizičkim licima u iznosu od 370,00€, troškove mobilne telefonije  u iznosu od 42,80€, troškove isplaćene posmatračima na biračkim mjestima u iznosu od 50,00€ i gotovinski plaćene troškove u iznosu od 930,00€.

- subjekt revizije nije sačinio Godišnji finansijki izvještaj shodno Pravilniku o obrascu Godišnjeg izvještaja o prihodima, imovini i rashodima političke partije ("Sl. list CG", br. 17/12), iz razloga što  u Bilansu stanja nije iskazao podatke za prethodnu godinu, Iskaz o promjenama neto imovine nije popunio i nije dostavio Iskaz o novčanim tokovima – obrazac INT.

- subjekt revizije nije izvršio popis imovine i obaveza u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem i nije u poslovnim knjigama obezbijedio evidenciju stalne imovine (osnovnih sredstava), kao ni evidenciju potraživanja od lokalnih samouprava.

- subjekt revizije nije internim aktom utvrdio limite za potrošnju goriva, telefona, reprezentacije i sl.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2013. godinu utvrđene su određene nepravilnosti koje se odnose na obračun i plaćanje poreskih obaveza, dokumentovanje troškova i evidentiranje imovine i potraživanja i date su preporuke za otklanjanje istih.Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije nije realizovao date preporuke jer i u 2014. godini nije vršio obračun i uplatu poreskih obaveza na isplaćene naknade, nije dokumentovao sve troškove i nije obezbijedio evidenciju stalne imovine i potraživanja od lokalnih samouprava.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Albanske Alternative za 2014.godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Albanske alternative  za 2014. godinu