Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Budva

Podgorica, 26.10.2015. godine – Državna revizorska institucija je u skladu s Godišnjim planom revizija za 2015. godinu izvršila reviziju Završnog računa budžeta Opštine Budve za 2014. godinu.

Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Završnog računa budžeta Opštine Budva za 2014. godinu što podrazumijeva provjeru tačnosti finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti Završnog računa budžeta Opštine Budva za 2014. godinu, odnosno usklađenost poslovnih aktivnosti sa zakonskim i podzakonskim propisima koji regulišu budžetsko poslovanje.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu Dragiša Pešić, član Senata - rukovodilac Kolegijuma i Nikola Kovačević, član Senata - član Kolegijuma, izražava negativno mišljenje na finansijsku reviziju i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom utvrđeno je da Završni račun budžeta Opštine Budva za 2014. godinu ne daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka na gotovinskoj osnovi.Opština Budva je u Odluci o Završnom računu budžeta Opštine Budva za 2014. godinu prikazala primarni suficit u iznosu od 10.383.417,64€.  Međutim, revizijom su utvrđene nepravilnosti koje su značajno uticale na iskazani  finansijski rezultat, tako da primarni suficit korigovan nalazima revizije iznosi 87.077,66€.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da Opština Budva nije u materijalno značajnim aspektima uskladila poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima koji regulišu budžetsko poslovanje u Crnoj Gori.

Revizijom su utvrđena odstupanja i neusklađenosti poslovanja Opštine Budva sa slijedećim propisima: Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Zakonom o javnim nabavkama, Zakonom o državnoj imovini,  Zakonom o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju, Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, Zakonom o poreskoj administraciji, Zakonom o političkim partijama (tada važećim), Uredbom o službenim zvanjima lokalnih službenika i namještenika, Uredbom o uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru, Uredbom o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore, Uredbom o naknadi troškova državnim službenicima i namještenicima, Uredbom o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini, Pravilnikom o načinu dostavljanja i sadržaju podataka o prihodima, rashodima i budžetskom zaduženju jedinica lokalne samouprave, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Republike, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština, Pravilnikom o načinu i postupku uspostavljanja i sprovođenja finansijskog upravljanja i kontrola, Pravilnikom o poreskom knjigovodstvu, Uputstvom o radu trezora Opštine Budva, Uputstvom o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini, Odlukom o kriterijumima i načinu određivanja varijabilnog dijela zarade lokalnih službenika i namještenika, Odlukom o uvećanju zarade državnim službenicima i namještenicima i Odluko o naknadi za komunalno opremanje zemljišta.

Konačan Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Budva za 2014. godinu zvanično je objavljen na internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Budva za 2014. godinu