Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2014.godinu

Podgorica, 29.07.2015. godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Nove srpske demokratije koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član  Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje uz skretanje pažnje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Nove srpske demokratije za 2014.godinu u svim materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja osim u dijelu Izvještaja na osnovu kojeg nadležni Kolegijum izražava pozitivno  mišljenje uz skretanje pažnje: računovodstvena evidencija svih poslovnih transakcija mora biti zasnovana na vjerodostojnoj knigovodstvenoj dokumentaciji (usaglašenoj, potpisanoj i ovjerenoj) shodno članu 4. Zakona o računovodstvu i reviziji i u cilju kvalitetnijeg izvještavanja i preciznijih podataka potrebno je u poslovnim knjigama obezbijediti  razdvajanje transakcija koje se odnose na redovno poslovanje i na izborne kampanje  i evidentiranje troškova vršiti na način da svi troškovi iste vrste budu iskazani na jednom kontu.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije finansijske i druge radnje uskladio u svim materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju, osim u dijelu Izvještaja na osnovu koga nadležni kolegijum izražava uslovno mišljenje.

S tim u vezi, nadležni Kolegijum dao je sljedeće preporuke:

  • Subjekt revizije treba da u momentu isplata naknada fizičkim licima, obustavlja i uplaćuje porez na lična primanja, kako je utvrđeno Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica;
  • Subjekt revizija treba da u Glavnoj knjizi evidentira sve nabavke osnovnih sredstava u okviru (klase 0 ) i da vrši popis i obračun amortizacije istih;
  • Subjekt revizije treba da sva potraživanja evidentira na osnovu ovjerene i usaglašene dokumentacije;
  • Subjekt revizije treba da evidentiranje i isplatu svih troškova vrši na osnovu adekvatne i potpune dokumentacije;
  • Subjekt revizije treba da obezbijedi evidentiranje troškova na način da ista vrsta troška bude iskazana na jednom kontu bez obzira na način plaćanja (gotovinski ili sa žiro računa);
  • Subjekt revizije treba da lica na poslovima sekretara i savjetnika u poslaničkom klubu NOVE kao i potparola Partije angažuje ugovorom o radu, a ne ugovorom o djelu.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2013. godinu Nove srpske demokratije Državna revizorska institucija je utvrdila određeni broj nepravilnosti i dala deset preporuka za otklanjanje istih. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja NOVE za 2014. godinu utvrđeno je da je subjekt reizije od deset datih preporuka realizovao osam dok je dvije preporuke realizovao djelimično. Djelimično realizovane preporuke odnose se na dokumentovanje troškova i evidentiranje potraživanja.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Nove Srpske Demokratije za 2014. godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2014. godinu