Baner

Konferencija o Javnoj Internoj Finansijskoj Kontroli (PIFC)

Brisel, septembar 2009. godine - U cilju adekvatne pripreme Državne revizorske institucije za procese evropskih integracija, Institucija je učestvovala na konferenciji o Javnoj Internoj Finansijskoj Kontroli (PIFC), u periodu od 28. i 29. septembra t.g. u Briselu.

Konferencija se odnosila na iskustva zemalja nedavno pridruženih članica EU u implementiranju PIFC sistema u cilju bolje procjene prikladnosti politike Generalnog Direktorata za Budžet u oblasti javne interne finansijske kontrole. Program rada ove konferencije prvenstveno je baziran na analize pridobijenih odgovora zemalja članica, koje su pristupile EU u periodu od 2004. godine na upitnik o Jedinicama Centralne Harmonizacije za PIFC sistem.

U radu konferencije učestvovao je gosp. Milan Dabović, član Senata DRI.