Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost Poreske uprave u sprovođenju mjera naplate poreskog duga“

Podgorica, 11.06.2015.godine – Državna revizorska institucija sprovela je reviziju uspjeha „Efikasnost Poreske uprave u sprovođenju mjera naplate poreskog duga“. Cilj revizije je da se utvrdi da li  Poreska uprava preduzima odgovarajuće mjere prilikom naplate poreskog duga i da li se iste sprovode na efikasan način.

U postupku vršenja revizije izvršen je pregled dokumentacije poreskih obveznika čiji su iznosi poreskog duga objavljeni u „crnim listama“, koje kvartalno objavljuje Poreska uprava u skladu sa Uredbom o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika. Prilikom izbora poreskih dužnika u uzorak korišćeni su sljedeći kriterijumi: iznos poreskog duga, regionalni princip ( PJ Podgorica, PJ Nikšić i PJ Budva)  i status poreskog obveznika. Obuhvaćena su privredna društva AD i DOO, javna preduzeća, opštine, nevladine organizacije i preduzetnici.

Državna revizorska institucija, nakon sprovedenog postupka revizije uspjeha utvrdila je da Centrala Poreske uprave: nije stvorila neophodne uslove za efikasno sprovođenje mjera naplate poreskih potraživanja od strane područnih jedinica; nije u mogućnosti da sa postojećim modelom naplate poreskog duga i raspoloživim ljudskim resursima obezbijedi efikasnu naplatu poreskog duga.

U postupku revizije, koja je imala za cilj da utvrdi da li subjekt revizije preduzima odgovarajuće mjere prilikom naplate poreskog duga i da li se iste sprovode na efikasan način, zbog činjenice da evidencija obaveza po osnovu poreskog duga koju vodi Poreska uprava nije jedinstvena, nije u dovoljnoj mjeri sistematična i ažurna, državni revizor se nije mogao uvjeriti u tačnost podataka o strukturi i ukupnom iznosu poreskog duga na dan 31.12.2014. godine.

U cilju poboljšanja efikasnosti sprovođenja mjera naplate poreskog duga, nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (Predsjednik Senata – član Kolegijuma) subjektu revizje daje sljedeće preporuke:

  • Centrala Poreske uprave treba da izradi procedure o internim postupcima koji regulišu naplatu poreskih računa, u skladu sa usvojenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Izrada procedura treba da omogući područnim jedinicama jedinstven pristup u postupku naplate poreskih potraživanja, praćenje rezultata rada i kvantifikaciju učinka.
  • Poreska uprava treba da izradi i implementira procedure (kontrole)  i unaprijedi svoj informacioni sistem;
  • Centrala Poreske uprave treba da inicira aktivnosti na izradi modela analize rizika u postupku naplate, u skladu sa pozitivnom praksom poreskih organa i iskustvom Poreske uprave u sprovođenju naplate poreskih obaveza i da isti ažurira u skladu sa promjenjivim poreskim okruženjem.
  • Centrala Poreske uprave treba da obezbijedi kontrolu rada područnih jedinica i kontinuirano prati njihove aktivnosti i ostvarivanje rezultata.
  • Subjekt revizije treba da razmotri mogućnost korišćenja instituta javnog izvršitelja u postupku naplate poreskih obaveza, što bi trebalo da omogući Poreskoj upravi da nadomjesti ograničenja ljudskih resursa kao i  potpunu upotrebu ovlašćenja prilikom određivanja predmeta prinudne naplate koji su dati Zakonom o poreskoj administraciji, posebno imajući u vidu da to nebi prodrazumijevalo angažovanje dodatnih budžetskih sredstava.
  • Neophodno je da Poreska uprava u saradnji sa Ministarstvom finansija Crne Gore utvrdi model kojim će se definisati kriterijumi za indentifikaciju nenaplativog poreskog duga i način klasifikacije i evidencije, u skladu sa zakonom, računovodstvenim principima i pozitivnom praksom.
  • Neophodno je da Poreska uprava izvrši otpis nenaplativih poreskih potraživanja u skladu sa usvojenim modelom i da se isti vrši periodično, u skladu sa računovodstvenim principima.
  • Poreska uprava bi trebalo da intenzivira aktivnosti na uvođenju preventivnih mjera koje bi trebalo da imaju uticaj na nastanak poreskog duga u skladu sa pozitivnom praksom poreskih organa i nastavi sa aktivnostima koje bi trebalo da doprinesu profesionalnosti i neselektivnom tretmanu poreskih obveznika, orijentisanosti na potrebe obveznika i transparentnosti.

Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da karakter nalaza u predmetnoj revizije nalaže da se sa sadržajem Izvještaja DRI upozna Ministarstvo finansija.

Konačan Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost Poreske uprave u sprovođenju mjera naplate poreskog duga“ objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

 

Efikasnost Poreske uprave u sprovođenju mjera naplate poreskog duga