Banner

Objavljeni Izvještaji o reviziji za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Bošnjačka stranka – Rafet Husović i “Bošnjaci, Muslimani i Albanci - Bar u koji vjerujemo”

Podgorica, 04. mart 2015. godine - Državna revizorska institucija (DRI) je, u skladu s članom 25 Zakona o finansiranju političkih partija, izvršila reviziju izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Bošnjačka stranka – Rafet Husović i “Bošnjaci, Muslimani i Albanci - Bar u koji vjerujemo”.

Predmet revizije su izvještaji o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju za lokalne izbore održane dana 25.05.2014. godine, sljedećih  podnosioca izbornih lista: Bošnjačka stranka – Rafet Husović za lokalne izbore održane u Skupštini opština Rožaje, Bijelo Polje i Plav; „Bošnjaci, Muslimani i Albanci – Bar u koji vjerujemo“ za lokalne izbore održane u Opštini Bar. Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja, a u skladu sa članom 45 Poslovnika Državne revizorske institucije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: član Senata, Nikola Kovačević - rukovodilac Kolegijuma i član Senata, Dragiša Pešić - član Kolegijuma, usvojio je konačne izvještaje o reviziji.

Podnosilac izborne liste Bošnjačka demokratska zajednica – Hazbija Kalač nije u skladu sa članom 25 Zakona o finansiranju političkih partija DRI dostavio Izvještaj o porijeklu visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava sa pratećom dokumentacijom za izbornu kampanju za izbore održane u Opštini Rožaje dana 25.05.2014.godine. Stoga, DRI nije mogla izvršiti reviziju navedenog izvještaja.

Podnosilac izborne liste Bošnjačka demokratska zajednica – dolazi istina Akovo moje nije u skladu sa članom 25 Zakona o finansiranju političkih partija DRI dostavio Izvještaj o porijeklu visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava sa pratećom dokumentacijom za izbornu kampanju za izbore održane u Opštini Bijelo Polje dana 25.05.2014. godine. Stoga, DRI nije mogla izvršiti reviziju navedenog izvještaja.

Revizijom Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Bošnjačka stranka utvrđeno je sljedeće: podnosilac izbornih lista je shodno članu 14 Zakona o finansiranju političkih partija otvorio posebane račune za finansiranje izborne kampanje i shodno članu 15 Zakona imenovao odgovorno lice za namjensko trošenje prikupljenih sredstava i podnošenje Izvještaja o porijeklu,visini i strukturi prikupljenih sredstava za izbornu kampanju u opštinama Rožaje, Bijelo Polje i Plav; podnosilac izbornih lista DRI je, shodno članu 25 Zakona, dostavio Izvještaje o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju sa pratećom dokumentacijom u zakonskom roku, ali isti nije podatke o prikupljenim i utrošenim sredstvima iskazao shodno propisanim obrascima za podnošenje Izvještaja; podnosilac izbornih lista je dio gotovinski plaćenih troškova za reklamne spotove i reklamni materijal u iznosu od 1.909,00€ dokumentovao nefiskalnim računima. Podnosilac izborne liste Bošnjačka stranka za izbore održane u Opštini Rožaje, prikupio je sredstva iz privatnih izvora (prilozi fizičkih lica) za finansiranje izborne kampanje u većem iznosu za 2.488,00€ od Zakonom utvrđenog limita  (član 13, stav 1). Podnosilac izborne liste je za finansiranje izborne kampanje koristio sopstvena sredstva u iznosu od 1.100,00€. Zakonom o finansiranju političkih partija sopstvena sredstva nijesu definisana kao izvor finansiranja izborne kampanje. Podnosilac izborne liste je prikupljena sredstva koristio za finansiranje troškova izborne kampanje iz člana 9 Zakona. Podnosilac izborne liste (lokalni izbori u opštinama Rožaje i Plav) gotovinski isplatio troškove izborne kampanje  u iznosu od 15.235,90€ što čini 85% ukupnih troškova.

Revizijom Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju i prateće dokumentacije podnosioca  izborne liste „Bošnjaci, Muslimani i Albanci – Bar u koji vjerujemo“, konstatovano je sljedeće: podnosilac izborne liste je  shodno članu 14 Zakona dostavio dokaze o otvaranju posebnog žiro računa i shodno  članu 15 imenovao odgovorno lice  za namjensko trošenje sredstava i za podnošenje Izvještaja; podnosilac izborne liste je, shodno članu 25 Zakona, DRI u zakonom roku  i na propisanim obrascima dostavio Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju  sa pratećom dokumentacijom. Podnosilac izborne liste iskazane troškove u Izvještaju je  dokumentovao vjerodostojnom dokumentacijom. Podnosilac izborne liste prikupljena sredstva  koristio je  za finansiranje  troškova izborne kampanje iz člana  9 Zakona.

Konačni izvještaji o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Bošnjačka stranka – Rafet Husović i “Bošnjaci, Muslimani i Albanci - Bar u koji vjerujemo” zvanično su objavljeni na internet stranici Državne revizorske institucije.


Izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Bošnjačka stranka – Rafet Husović

Izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista “Bošnjaci, muslimani i albanci-Bar u koji vjerujemo”

Izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Bošnjačka demokratska zajednica (BDZ) - Hazbija Kalač

Izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Bošnjačka demokratska zajednica (BDZ) – Dolazi istina, Akovo moje