Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Generalnog Sekretarijata Vlade za 2013. godinu

Podgorica, 01. avgust 2014. godine -  U skladu s Godišnjim planom revizija za 2014. godinu, Državna revizorska institucija izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Generalnog Sekretarijata Vlade za 2013. godinu.

Predmet revizije je Godišnji finansijski izvještaj Sekretarijata za 2013. godinu i usklađenost finansijskog poslovanja sa važećim zakonskim i drugim propisima.


Predmetnom revizijom obuhvaćena je kontrola gotovinskih tokova, zakonitost trošenja sredstava, tačnost iskazanih podataka i stepen njihovog objelodanjivanja, kao i funkcionisanje sistema unutrašnje kontrole. Revizija Sekretarijata imala je za cilj izricanje mišljenja o pouzdanosti i tačnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Generalnog sekretarijata za 2013. godinu  i usklađenosti  poslovanja subjekta revizije sa zakonima i propisima. Državna revizorska institucija je obavila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja navoda subjekta revizije sadržanih u izjašnjenju na preliminarni izvještaj DRI,  nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i g. Dragiša Pešić (član Senata – član Kolegijuma), usvojio je konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Generalnog Sekretarijata Vlade za 2013. godinu.

Revizorski nalazi upućuje sljedeće: finansijski izvještaji Generalnog sekretarijata za 2013. godinu ne daju u potpunosti istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja; u Izvještaju o neizmirenim obavezama ne postoji odgovarajuća evidencija na osnovu koje bi se državni revizor mogao uvjeriti u kojoj mjeri obaveze iskazane u Izvještaju odgovaraju stvarnim obavezama subjekta revizije; aktivnosti, transakcije i informacije koje su prikazane u finansijskim izvještajima za 2013. godinu nijesu bile u svim materijalno značajnim aspektima u skladu sa važećim propisima; utvrđena su materijalno značajna odstupanja i neusklađenosti poslovanja u odnosu na Zakon o budžetu za 2013. godinu, Pravilnik o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet države, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština, Uputstvo o radu Državnog trezora, Zakon o obaveznim doprinosima za socijalno osiguranje, Zakon o državnoj imovini i Zakon o javnim nabavkama.

Shodno tome, nadležni kolegijum izrazio je uslovno mišljenje na finansijski izvještaj i pravilnost poslovanja subjekta revizije i dao 8 preporuka. 

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Generalnog Sekretarijata Vlade za 2013. godinu je zvanično objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Generalnog sekretarijata Vlade za 2013. godinu