Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Sekretarijata za razvojne projekte „Praćenje statusa i dinamike investicionih projekata“


Podgorica, 28. jul 2014. godine - U skladu s Godišnjim planom revizija za 2014. godinu, Državna revizorska institucija izvršila je reviziju uspjeha Sekretarijata za razvojne projekte „Praćenje statusa i dinamike investicionih projekata“.

U skladu sa međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) i članom 5 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji (DRI), izvršena je revizija uspjeha Sekretarijata za razvojene projekte, sa posebnim fokusom  na aktivnosti  u dijelu „Praćenja statusa i dinamike investicionih projekata“.

Cilj predmetne revizije bio je da ispita da li Sekretarijat preduzima, u skladu sa nadležnostima, sve neophodne aktivnosti na realizaciji kapitalnih projekta kako bi uspješno bili privedeni kraju i da li svojim djelovanjem utiče na poboljšanje poslovnog i investicionog ambijenta. Revizijom je bilo obuhvaćeno poslovanje Sekretarijata od formiranja  do momenta vršenja predmetne revizije. Izvršen je uvid u dokumentaciju na bazi uzorka od 10 investicionih projekata, iz baze podataka kojom raspolaže Sekretarijat. Kriterijumi za izbor projekta u uzorak bili su: vrijednost ugovorene investicije, vremenski period za realizaciju ugovora i tip projekta (dugoročni zakup, kupoprodaja, izgradnja, joint venture itd).

Poseban segment revizije podrazumijevao je sagledavanje nadležnosti institucija sistema koje su zadužene za realizaciju investiciono razvojnih projekata, odnosno identifikaciju nadležnosti svih budžetskih jedinica koje učestvuju u njihovoj realizaciji i koje su direktno uključene u proces praćenja realizacije investicionih projekata. 

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja navoda subjekta revizije saopštenih na razjašnjavajućem sastanku  i sadržanih u izjašnjenju subjekta revizije na preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (predsjednik Senata – član Kolegijuma), na sjednici Kolegijuma DRI održanoj 25.07.2014. godine usvojio je konačan Izvještaj o reviziji uspjeha Sekretarijata za razvojne projekte „Praćenje statusa i dinamike investicionih projekata“.

Revizorski nalazi upućuju da ne postoji jasna podjela nadležnosti institucija zaduženih za realizaciju investicionih projekata; da postoji dodatan prostor za unapređenje zaštite državnih interesa prilikom realizacije investicionih projekata; da Sekretarijat ne raspolaže odgovarajućim sistemom informacija; da upravljanje troškovima zakupa  nije ekonomično. Sekretarijat sa postojećom kadrovskom strukturom nije u mogućnosti da vrši različite ocjene ili procjene koje se odnose na realizaciju investicija, kao ni na nivou pune popunjenosti radnih mjesta imajući u vidu da Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta nijesu predviđena radna mjesta iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka (arhitektura, građevinsko inženjerstvo, geodetsko inženjerstvo).

DRI je nakon sprovedenog postupka revizije utvrdila da je u sistemu praćenja statusa i dinamike realizacije investicionih projekata potrebno izvršiti određene izmjene koje se odnose na usklađivanje i primjenu dobre prakse prilikom realizacije investiciono razvojnih projekata. Izmjene bi trebalo da omoguće cjelishodnije funkcionisanje sistema i institucija nadležnih za realizaciju investicionih projekata i povoljan osnov za dalju realizaciju investicione politike u Crnoj Gori. S tim u vezi, DRI je dala preporuke Vladi Crne Gore, Sekretarijatu za razvojne projekte i Upravi za imovinu.

Konačan izvještaj o reviziji Sekretarijata za razvojne projekte „Praćenje statusa i dinamike investicionih projekata“zvanično je objavljen web stranici Državne revizorske institucije. 

Izvještaj o reviziji Sekretarijata za razvojne projekte „Praćenje statusa i dinamike investicionih projekata“