Baner

Zaključak Senata Državne revizorske institucije koji se donosi za Kombinat aluminijuma AD Podgorica

Podgorica, 21. oktobar 2013. godine - Senat Državne revizorske institucije je na sjednici održanoj 02. oktobra 2013. godine, povodom realizacije skupštinskih zaključaka koji se odnose na Kombinat aluminijuma AD Podgorica, zaključio da ne postoje pretpostavke za dalji nastavak predmetne revizije.

Na osnovu člana 38 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i člana 26 Poslovnika Državne revizorske institucije, povodom realizacije skupštinskih zaključaka koji se odnose na Kombinat aluminijuma AD Podgorica objavljenih u „Sl.listu CG“ br.21/13, Senat Državne revizorske institucije je na sjednici održanoj 02. oktobra 2013. godine razmotrio realizaciju skupštinskih zaključaka koji se odnose na Državnu revizorsku instituciju i donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Senat Državne revizorske institucije je konstatovao da je Državna revizorska institucija izvršila sve radnje u pogledu obezbjeđivanja dokumentacije, a u cilju realizacije skupštinskog zaključka koji se odnose na reviziju dugova Kombinata aluminijuma ad Podgorica.

Državna revizorska institucija je preuzela sve procesne radnje i obezbijedila neophodnu dokumentaciju za sprovođenje ove revizije o čemu je posebno informisala Odbor za ekonomiju, finansije i budžet.

Senat Državne revizorske institucije je posebno cijenio činjenicu da su u međuvremenu nastale značajne pravne promjene vezane za pravni položaj subjekta revizije. Jula mjeseca u ovaj privredni subjekt uveden je stečaj, shodno Zakonu o stečaju, koji kao pravni akt ima imperativni karakter u odnosu na primjenu drugih propisa koji se odnose na navedeni privredni subjekt. Posebno je cijenjena okolnost da je u skladu sa čl.1 stav 2 Zakona o stečaju, stečaj uveden primjeanom instituta bankrotstva.

Imajući u vidu navedeno, Senat Državne revizorske institucije je zaključio da ne postoje pretpostavke za dalji nastavak predmetne revizije i da se o navedenome izvijesti Odbor za ekonomiju, finansije i budžet.

Zaključak Senata Državne revizorske institucije povodom Kombinat aluminijuma AD Podgorica