Baner

Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore na XXIV Kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija

Rio de Žaneiro, 15.novembar 2022.godine - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore na XXIV Kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija, na čelu sa predsjedavajućim Senatom, senatorom Nikolom N. Kovačevićem učestvovala je na XXIV Kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI), koji je održan u Rio de Žaneiru, u periodu 9-11. novembra 2022. godine.

Pored predsjedavajućeg Senatom, delegaciju DRI su činili senatori Zoran Jelić i dr Milan Dabović i državna revizorka – rukovoditeljka Odjeljenja za kooperativne revizije, međunarodnu saradnju, saradnju sa Skupštinom, Vladom i javnošću Marija Žugić.

Tokom Kongresa razmatrane su dvije glavne teme - „Uloga vrhovnih revizorskih institucija u vanrednim situacijama“ i „Globalan glas, globalan rezultat, dalekosežni uticaj“. Vanredne situacije kao što su prirodne katastrofe, finansijske krize, zdravstvene pandemije mogu stvoriti potrebu da vrhovne revizorske institucije (VRI) pružaju nadzor kako bi pomogli svojim vladama i građanima u pripravnosti i reagovanju u vanrednim situacijama. Revizije u realnom vremenu su ključne u vanrednim situacijama, a s druge strane izazovne jer subjekti revizije reaguju na vanredne situacije istovremeno kada vrhovne revizorske institucije ocjenjuju djelotvornost njihovog reagovanja. S tim u vezi, INTOSAI zajednica će nastaviti da reaguje na promjenjiva okruženja, nove rizike i globalne izazove sprovodeći odgovarajuće relevantne aktivnosti. Kako bi se glas INTOSAI zajednice na globalnom nivou širio, INTOSAI strategija ima za cilj da ojača institucionalne odnose i poveća efikasnost komunikacije između INTOSAI zajednice i VRI, kao i sa međunarodnim organizacijama i društvom.

Kongres je podržao zaključke diskusije u okviru dvije glavne teme usvajanjem Rio de Žaneiro Deklaracije. Pored ove dvije glavne teme, Rio de Žaneiro Deklaracija posebno ističe značaj nezavisnosti, transparentnosti i profesionalnog djelovanja vrhovnih revizorskih institucija u vanrednim situacijama.

Kongres je istovremeno prilika za proširenje i jačanje saradnje sa vrhovnim revizorskim institucijama članicama INTOSAI regionalne organizacije, EUROSAI-a. Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore je na marginama Kongresa imala niz bilateralnih susreta sa visokim zvaničnicima iz više država svijeta, posebno sa visokim predstavnicima vrhovnih revizorskih institucija iz regiona i sa Inicijativom za razvoj Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (IDI). Tokom bilateralnih susreta, delegacija DRI je afirmisala posvećenost Institucije intenziviranju saradnje u budućem periodu sprovođenjem zajedničkih međunarodnih aktivnosti i projekata.

Kongresu je prisustvovalo više od 700 delegata iz 196 zemlje članice INTOSAI organizacije kao i predstavnici međunarodnih organizacija kao što su UN, OECD, Svjetska banka, MMF, IIA i IFAC.

Računski sud Savezne Republike Brazila je preuzeo predsjedavanje Međunarodnom organizacijom vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) u naredne tri godine, a predsjednik Bruno Dantas postao je i predsjednik INTOSAI-a.