Baner

DRI izvršila kontrolu realizacije preporuka iz Izvješaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja AD „13. jul Plantaže“ Podgorica za 2018. godinu

Podgorica, 8. novembar 2022. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolnu reviziju realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja AD „13. jul Plantaže“ Podgorica za 2018. godinu u kojem je izdala ukupn 20 preporuka.

Na bazi sprovedene Kontrolne revizije i Izjašnjenja AD „13. Jul - Plantaže“ Podgorica na preliminarni izvještaj Kontrolne revizije AD „13. Jul - Plantaže“, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: Zoran Jelić (Senator - rukovodilac Kolegijuma) i Nikola Kovačević (Predsjedavajući Senatom DRI - član Kolegijuma), je utvrdio da je od 20 preporuka datih Društvu realizovano 10 preporuka, 6 preporuka nije realizovano, dok su 4 preporuke djelimično realizovane.

Kontrolnom revizijom je utvrđeno da je kod realizacije ranije izrađenih preporuka Društvo ostvarilo značajne rezultate, ali da i dalje postoje nedostatci u dosljednoj primjeni Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru i radu unutrašnje revizije, procjene rizika u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu, popisu imovine i u dijelu blagajničkog poslovanja (odobravanje akontacija za službena putovanja).

Društvo nije u svim aspektima obezbijedilo dosljednu primjenu Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru. Između ostalog, Društvo nije izradilo Plan unaprjeđenja upravljanja i kontrole, nije uspostavilo Registar rizika, nije utvrdilo Strateški plan, Godišnji plan unutrašnje revizije, Plan pojedinačnih revizija. Društvo takođe nije dostavilo Skupštini akcionara Godišnji izvještaj o aktivnosti na sprovođenju i unaprjeđenju upravljanja i kontrola i Godišnji izvještaj o radu unutrašnje revizije i izvršenju godišnjeg plana unutrašnje revizije. Iako je Društvo uspostavilo jedinicu za unutrašnju reviziju odvojenu od drugih organizacionih jedinica, Društvo u toku 2021. godine nije planiralo niti obavljalo pojedinačne revizije, nije sačinjavalo i dostavljalo rukovodiocu subjekta izvještaje i takođe nije vršilo praćenje napretka. Takođe, Društvo nije donijelo akt o procjeni rizika shodno Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu, kojim se za sva radna mjesta procjenjuju rizici, utvrđuje način i mjere za otklanjanje rizika i obezbjeđujuju mjere za sprovođenje. Prilikom propisa imovine i obaveza, utvrđeno je da popis nije vršen na obrazcu u kojem se unose podaci o knjigovodstvenom stanju i stanju po popisu, sa količinama, cijenama i vrijednostima i utvrđenim razlikama, kao i da komisija nije dostavila računovodstvu popisne liste u elektronskoj formi, što nije u skladu sa Uputstvom o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini. 

Kontrolnom revizijom je utvrđeno da Društvo nije sačinilo posebnu proceduru koja bi se odnosila na način i rokove isplate dividende u zavisnosti od kategorije akcionara, kao i na način informisanja akcionara o raspodjeli dividendi. Na osnovu uvida u deset personalnih dosijea novozaposlenih lica, takođe se može zaključiti da Društvo prilikom zapošljavanja nije vršilo provjeru da li navedena lica ispunjavaju uslove koja su predviđeni aktom o sistematizaciji.

Izvještaj o kontrolnoj reviziji AD “13. Jul Plantaže” – Podgorica se dostavlja na upoznavanje Vladi Crne Gore kao osnivaču Društva i Ministarstvu finansija i Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kao organima koji vrše upravni nadzor nad radom Preduzeća; Skupštini Crne Gore, odnosno radnim tijelima Skupštine: Odboru za ekonomiju, budžet i finansije i Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje i Odboru direktora kao organu upravljanja i rukovođenja Društva.

Izvještaj o kontrolnoj reviziji AD “13. Jul Plantaže” – Podgorica kao i infografik su  objavljeni na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore. 

Izvještaj o kontrolnoj reviziji “13. Jul Plantaže” AD - Podgorica

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o kontrolnoj reviziji "13 Jul Plantaže" AD - Podgorica

Odgovor na Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o kontrolnoj reviziji 13 Jul Plantaže AD - Podgorica

Izvještaj o kontrolnoj reviziji “13. Jul Plantaže” AD - Podgorica (infografik)