Baner

Objavljen Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020.godinu (II izvještaj)

Podgorica, 07.novembar 2022.godine  - Državna revizorska institucije je objavila Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020.godinu  (II izvještaj)

Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu i sačinila Konačni izvještaj o reviziji godine u kojem je Agenciji dato 26 preporuka za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i jedna preporuka drugom državnom organu. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je blagovremeno dostavila Državnoj revizorskoj instituciji Izvještaj o realizaciji preporuka, pratećom dokumentacijom o realiazciji preporuka, kao i novi Izvještaj o realizaciji preporuka.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu Predsjedavajući Senatom DRI, senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator dr Branislav Radulović - član Kolegijuma zaključio je nakon dodatne kontrole od strane Revizorskog tima  da je Agencija u izvještajnom periodu, od 16 preporuka koje su, shodno prvom Izvještaju o realizaciji preporuka iz Izvještaja o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020.godinu zahtijevale dalje praćenje,  realizovala 7 (sedam) preporuka, 8 (osam) preporuka zahtijeva dalje praćenje, dok 1 (jedna) preporuka nije primjenjiva. S tim u vezi, zaključak Kolegijuma je da Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 8 preporuka dostavi novi Izvještaj o realizaciji preporuka najkasnije do 31.03.2023.godine.

Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020.godinu, nakon dodatne kontrole, će se dostaviti subjeku revizije i skupštinskom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet. 

Konačni Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020.godinu (II izvještaj) kao i infografik su objavljeni na zvaničnoj internet stranici DRI.

Izvještaj II o realizaciji preporuka datih u reviziji Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu

Izvještaj II o realizaciji preporuka datih u reviziji Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu (infografik)