Baner

Predstavljene realizovane aktivnosti Državne revizorske institucije iz Godišnjeg izvještaja

Podgorica, 1. novembar 2022. godine - Državna revizorska institucija objavila je Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije za period oktobar  2021 – oktobar 2022. godine. Tim povodom, organizovana je konferencija za medija, kako bi se predstavili utvrđeni nalazi i realizovane aktivnosti Državne revizorske institucije iz Godišnjeg izvještaja.Ispred Državne revizorske institucije prisustvovali su predsjedavajući Senatom, senator Nikola. N. Kovačević, senatori Zoran Jelić i dr Milan Dabović, kao i sekretarka Institucije, Dobrila Glomazić.

Na samom početku, senator Nikola Kovačević obavijestio je prisutne da je DRI dostavila Izvještaj o reviziji Prijedloga zakona o završnom računu buždeta Crne Gore u propisanom roku, kao i dostavila Godišnji izvještaj Skupštini i Vladi, čime je ispunila svoje ustavne i zakonske nadležnosti.

U izvještajnom periodu, objavljeno je 35 izvještaja o reviziji i to: 25 izvještaja o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti; 1 izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti; 6 izvještaja o reviziji uspjeha; 2 revizije informacionih sistema i 1 kontrolnu reviziju. U predmetnim revizijama, DRI je dala ukupno 615 preporuka i 60 mišljenja.

Senator Kovačević naglasio je da je Evropska komisija prepoznala doprinos Državne revizorske institucije u oblasti upravljanja javnim finansijama, što pokazuju pozitivne ocjene date u posljednje objavljenom Izvještaju za Crnu Goru. On je istakao da DRI u kontinuitetu osnažuje saradnju sa regionalnim i međunarodnim vrhovnim revizorskim institucijama, što pokazuje i članstvo u još dvije evropske i međunarodne organizacije VRI i to – INTOSAI Radne grupe za reviziju IT i EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine.


Sumirajući realizovani ciklus revizija, senator je predstavnike medija upoznao i sa statusom tekućih aktivnosti, te najavio da je do kraja 2022. godine planirana revizija Radio televizije Crne Gore, Fonda za zdrastveno osiguranje, Uprave za šume, 3 diplomatsko konzularna predstavništva, reviziju uspjeha na temu rodno odgovornog budžetiranja, kontrolnu reviziju preduzeća 13. jul Plantaže.

“Siguran sam da će nam Godišnji izvještaj koristiti da dalje promovišemo naš rad i ulogu u društvu, a sve u cilju ostvarivanja dodatne vrijednosti u životima građana”, zaključio je senator Kovačević.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije za period oktobar  2021 – oktobar 2022. godine integralno je objavljen na zvaničnoj internet stranici DRI www.dri.co.me, gdje se nalazi i rezime izvještaja.

Konferencija povodom Godišnjeg izvještaja Državne revizorske institucije