Baner

Državna revizorska institucija je objavila Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2021 – oktobar 2022. godine

Podgorica, 31. oktobar 2022.godine - Državna revizorska institucija Crne Gore podnosi Skupštini Crne Gore Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2021 – oktobar 2022. godine, koji daje osvrt na rezultate ostvarene na ispunjavanju njene misije i nadležnosti.

Državna revizorska institucija je u izvještajnom periodu izvršila 35 revizija od kojih je 25 finansijskih revizija  i revizija pravilnosti, 6 revizija uspjeha, 2 revizije informacionih sistema, 1 kontrolna revizija i 1 ocjena kriterijuma fiskalne odgovornosti. U revizijama izvršenim u ovom izvještajnom periodu, Državna revizorska institucija je dala 60 mišljenja i to: 6 pozitivnih mišljenja, 11 pozitivnih mišljenja sa skretanjem pažnje, 18 uslovna mišljenja, 23 negativnih mišljenja i 2 u okviru IT revizije. Ukupan broj datih preporuka iznosi 615 i to 534 preporuke za finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti, 73 za reviziju uspjeha i 8 preporuka za revizije informacionih sistema.

Kada je riječ o subjektima revizije, pored zakonom obaveznih revizija - revizije Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2021. godinu, DRI je obuhvatila Godišnjim izvještajem revizije političkih subjekata, potrošačke budžetske jedinice, regulatorne agencije, jedinice lokalne samouprave, privredna društva. Imajući u vidu uticaj koji je pandemija Covid-19 imala na zdravstveni sistem i sistem javnih finansija Crne Gore, izvještajni period je obuhvatio i revizije posvećene pandemiji Covid -19.

Državna revizorska institucija je u prethodnom periodu, i pored rada u otežavajućim okolnostima izazvanim nedostatkom odgovarajućih prostornih kapaciteta, koji su dodatno pogoršani požarnim posljedicama, realizovala postavljene strateške ciljeve i prioritete iz domena svoje nadležnosti. U Godišnjem izvještaju DRI takođe je prezentirana saradnja sa Skupštinom, Vladom Crne Gore, državnim organima, civilnim sektorom i medijima, međunarodna saradnja  i aktivnosti na realizaciji Strateškog plana razvoja DRI za period 2018-2022. godine.

Državna revizorska institucija je inicirala izradu Akcionog plana za ispunjavanje obaveza iz Protokola o saradnji između Skupštine i Državne revizorske institucije kako bi se unaprijedila međusobna saradnja ove dvije institucije. Dodatno je realizovan EU Projekat „Uspostavljanje Registra revizorskih preporuka i izrada nove internet stranice DRI“ i Projekat „Transparentnost i odgovorne prakse“ sa Vestminsterskom fondacijom za demokratiju, čiji rezultati će dovesti do daljeg jačanja uticaja revizija i transparentnosti rada Institucije.

U izvještaju Evropske komisije za Crnu Goru za 2022. godinu u Pregovaračkom poglavlju 32 „Finansijski nadzor“, Evropska komisija je pohvalila posvećenost Državne revizorske institucije u prethodnom periodu posebno u oblasti praćenja realizacije revizorskih preporuka, kvaliteta revizorskog rada i uticaja Državne revizorske institucije. „DRI je unaprijedila svoje institucionalne kapacitete u pogledu revizorskog kadra. Većina revizora je sertifikovana i ima pristup internim i međunarodnim obukama u oblastima kontrole kvaliteta, etike i integriteta, rodne ravnopravnosti i rodnog budžetiranja“. Evropska komisija je u Izvještaju posebno apostrofirala nezavisnost Državne revizorske institucije koja je uspostavljena shodno principima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija. „Funkcionalna, operativna i finansijska nezavisnost Državne revizorske institucije (DRI) je zaštićena Ustavom i uspostavljena pravnim okvirom u skladu sa standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI)“.

Državna revizorska institucija će u narednom periodu nastaviti rad na promovisanju nezavisnosti, jačanju transparentnosti i kvalitetnijem upravljanju javnim sredstvima i državnom imovinom. 

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI Crne Gore za period oktobar  2021 – oktobar 2022. godine sa Rezimeom je dostupan na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2021. - oktobar 2022. godine

Rezime Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2021. - oktobar 2022. godine