Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Prave Crne Gore za 2021.godinu

Podgorica 28.oktobar 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Prave Crne Gore za 2021. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI nadležni Kolegijum DRI u sastavu: Predsjedavajući Senatom DRI, senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator  DRI  dr Branislav Radulović - član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijsku reviziju i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja Prave Crne Gore za 2021.godinu.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Prave Crne Gore za 2021.godinu sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Za finansijsku reviziju je određena ukupna materijalnost za finansijske izvještaje kao cjelinu u iznosu od 1.264,86€, tj. 2% od ukupnih rashoda Partije,  koji  iznose 63.243,00€. Na osnovu navedenog, nadležni Kolegijum izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje da subjekt revizije treba da sve troškove pravda adekvatnom i potpunom dokumentacijom, u skladu sa pravilima urednog knjigovodstva, shodno članu 20 Zakona o računovodstvu.

 Revizijom pravilnosti je utvrđeno da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (čl.14 i 24),  Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

Konačni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Prave Crne Gore za 2021. godinu namijenjen je rukovodstvu subjekta revizije, Skupštini Crne Gore, Agenciji za sprječavanje korupcije i ostaloj zainteresovanoj javnosti.

Subjekt revizije je dužan da u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema Konačnog Izvještaja o reviziji  dostavi Državnoj revizorskoj instituciji  Akcioni plan za realizaciju preporuka, a u roku od šest mjeseci,  Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji.

Zbog izraženog negativnog mišljenja i utvrđenih nepravilnosti, nadležni Kolegijum za vršenje predmetne revizije, se saglasio da se konačni Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Prave Crne Gore  za 2021. godinu, dostavi Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore, na upoznavanje, kao i  Upravi prihoda i carina Crne Gore, zbog utvrđenih nepravilnosti u dijelu primjene Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

Shodno Protokolu o saradnji između Skupštine Crne Gore i Državne revizorske institucije, Konačni izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Prave Crne Gore  za 2021. godinu, dostavlja se Skupštini Crne Gore na upoznavanje.

Konačni Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Prave Crne Gore za 2021.godinu kao i ingorafik su objavljeni na internet stranici DRI.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Prave  Crne Gore za 2021. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Prave  Crne Gore za 2021. godinu

Odgovor na Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Prave  Crne Gore za 2021. godinu

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Prave  Crne Gore za 2021. godinu (infografik)