Baner

Organizacija/Sektor V


Sektor V sačinjavaju:

  • Odjeljenje za reviziju jedinica lokalne samouprave
  • Odjeljenje za reviziju privrednih društava u većinskom vlasništvu države
  • Odjeljenje za reviziju korisnika sredstava državnog budžeta

Sektor V nadležan je za:

  • Reviziju završnih računa budžeta jedinica lokalne samouprave: Egalizacioni fond, Dotacije opštinama, Senat prijestonice.
  • Reviziju završnih računa privrednih društava čiji je osnivač država, odnosno jedinice lokalne samouprave, kao i privrednih društava u kojima država ima većinsko vlasništvo;
  • Reviziju kod sljedećih subjekata revizije: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva: Lučka uprava, Uprava pomorske sigurnosti, Direkcija za saobraćaj, Direkcija za željeznice; Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore.