Baner

Organizacija/Sektor III


Sektor III sačinjavaju:

  • Odjeljenje za reviziju korisnika sredstava državnog budžeta
  • Odjeljenje za pojedinačne revizije
  • Odjeljenje za razvoj, primjenu i reviziju informacionih sistema

Sektor III nadležan je za:

  • Reviziju finansijskih izvještaja Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, Fonda rada, Fonda za zdravstveno osiguranje, Fonda za obeštećenje
  • Reviziju kod sljedećih subjekata revizije: Ministarstvo za informaciono društvo i tehnologije; Ministarstvo ekonomije: Zavod za metrologiju, Zavod za intelektualnu svojinu, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Agencija za zaštitu konkurencije,Uprava za inspekcijske poslove, Akreditaciono tijelo Crne Gore, Uprava za ugljovodonike, Fond za energetsku efikasnost,Institut za standardizaciju, Sektor za rudarstvo i geološka istraživanja; Ministarstvo zdravlja: Projekat unapređenja zdravstvenog sistema, Agencija za lijekove i medicinska sredstva, Institut za javno zdravlje, Ljekarska komora, Farmaceutska komora; Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja: Veterinarska uprava, Uprava za šume, Uprava za vode, Fitosanitarna uprava, Agencija za duvan; Savez udruženja boraca;

  • Razvoj, primjenu i reviziju informacionih sistema.