Baner

Organizacija/ Sektor I


Sektor I sačinjavaju:

 • Odjeljenje za reviziju završnog računa budžeta Crne Gore
 • Odjeljenje za pojedinačne revizije
 • Odjeljenje za međunarodnu saradnju, reviziju EU fondova, standarde, strateški razvoj i odnose sa Skupštinom, Vladom i javnošću
 • Odjeljenje za praćenje fiskalne odgovornosti.

Sektor I nadležan je za:

 • Reviziju završnog računa budžeta Crne Gore;
 • Reviziju kod sljedećih subjekata revizije: Ministarstvo finansija: Poreska uprava, Uprava carina,Uprava za igre na sreću, Uprava za imovinu, Uprava za nekretnine, Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, Uprava za javne nabavke, Zavod za statistiku; Komisija za kontrolu državne podrške i pomoći; Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću; Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore; Fondacija Petrović Njegoš; Revizorsko tijelo; Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki.

 • Međunarodnu saradnju, reviziju EU fondova, standarde, strateški razvoj i odnose sa Skupštinom, Vladom i javnošću.
 • Praćenje fiskalne odgovornosti.


Organizazija/Sektor II


Sektor II sačinjavaju:

 • Odjeljenje za reviziju korisnika sredstava državnog budžeta
 • Odjeljenje za pojedinačne revizije
 • Odjeljenje za razvoj revizije uspjeha
 • Odjeljenje za vršenje revizije uspjeha
 • Odjeljenje za standardizaciju i zakonodavstvo

Sektor II nadležan je za:

 • Reviziju finansijskih izvještaja Centralne banke Crne Gore i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore.
 • Reviziju kod sljedećih subjekata revizije:Predsjednik Crne Gore; Skupština Crne Gore: Državna Izborna komisija; Vlada Crne Gore - Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore: Državni protokol, Sekretarijat za zakonodavstvo, Sekretarijat za razvojne projekte, Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija, Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, Komisija za koncesije, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, Službeni list Crne Gore, Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, Savjet za regulatornu reformu i unapređenje poslovnog ambijenta; Ministarstvo unutrašnjih poslova: Uprava policije, Uprava za kadrove, Policijska akademija, JP Regionalni centar za obuku ronilaca za podvodno razminiranje, pružanje pomoći spašavanje i kontrolu na moru; Ministarstvo odbrane: Direkcija za zaštitu tajnih podataka; Ministarstvo prosvjete: Zavod za školstvo, Uprava za mlade i sport, Centar za stručno obrazovanje, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Ministarstvo nauke; Ministarstvo kulture: Državni arhiv Crne Gore,  Crnogorsko narodno pozorište, Kraljevsko pozorište »Zetski dom«, JU Nacionalna biblioteka Crne Gore »Đurđe Crnojević«, Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, JU »Prirodnjački muzej Crne Gore«, JU Crnogorska kinoteka, JU »Muzički centar Crne Gore«, JU Biblioteka za slijepe Crne Gore, JU » Narodni muzej Crne Gore«, JU » Pomorski muzej Crne Gore«, JU »Centar savremene umjetnosti Crne Gore«; Ministarstvo održivog razvoja i turizma: Zavod za hidrometorologiju i seizmologiju, Direkcija javnih radova, Agencija za zaštitu životne sredine, Nacionalna turistička organizacija, Centar za ekotoksikološka istraživanja Crne Gore; Univerzitet Crne Gore; Agencija za nacionalnu bezbjednost; Crnogorski olimpijski komitet; Crnogorska akademija nauka i umjetnosti; Matica crnogorska; Ispitni centar;
 • Odjeljenja za razvoj i vršenje revizije uspjeha nadležna su za: utvrđivanje uspješnosti ostvarivanja ciljeva poslovanja ili ciljeva pojedinih finansijskih transakcija, programa, projekata, korišćenja ljudskih, finansijskih i drugih reursa subjekata revizije kao i efekte ostvarenih ciljeva i rezultata u odnosu na planirane;razvoj i reviziju uspješnosti korišćenja ljudskih, finansijskih i drugih resursa, uključujući ispitivanje i svih aktivnosti subjekata revizije u cilju otklanjanja utvrđenih neporavilnosti; irazvoj revizije uspješnosti i uspostavu metodoloških standarda revizije uspjeha.
 • Standardizaciju postupaka revizije, normiranje i praćenje propisa od značaja za  ostvarivanje funkcije revizije.

 

Organizacija/Sektor III


Sektor III sačinjavaju:

 • Odjeljenje za reviziju korisnika sredstava državnog budžeta
 • Odjeljenje za pojedinačne revizije
 • Odjeljenje za razvoj, primjenu i reviziju informacionih sistema

Sektor III nadležan je za:

 • Reviziju finansijskih izvještaja Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, Fonda rada, Fonda za zdravstveno osiguranje, Fonda za obeštećenje
 • Reviziju kod sljedećih subjekata revizije: Ministarstvo za informaciono društvo i tehnologije; Ministarstvo ekonomije: Zavod za metrologiju, Zavod za intelektualnu svojinu, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Agencija za zaštitu konkurencije, Uprava za inspekcijske poslove, Akreditaciono tijelo Crne Gore, Uprava za ugljovodonike, Fond za energetsku efikasnost, Institut za standardizaciju, Sektor za rudarstvo i geološka istraživanja; Ministarstvo zdravlja: Projekat unapređenja zdravstvenog sistema, Agencija za lijekove i medicinska sredstva, Institut za javno zdravlje, Ljekarska komora, Farmaceutska komora; Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja: Veterinarska uprava, Uprava za šume, Uprava za vode, Fitosanitarna uprava, Agencija za duvan; Savez udruženja boraca;

 • Razvoj, primjenu i reviziju informacionih sistema.


Organizacija/Sektor IV


Sektor IV sačinjavaju:

 • Odjeljenje za reviziju korisnika sredstava državnog budžeta
 • Odjeljenje za reviziju političkih subjekata i regulatornih agencija
 • Odjeljenje za pravna pitanja, antikorupciju i slobodan pristup informacijama

Sektor IV nadležan je za:

 • Reviziju završnih računa i finansijskih izvještaja regulatornih agencija.
 • Reviziju  finansijskih izvještaja političkih subjekata.
 • Reviziju kod sljedećih subjekata revizije: Ustavni sud Crne Gore; Sudstvo;Tužilaštvo; Ministarstvo pravde: Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, Agencija za spriječavanje korupcije; Prekršajni organi; Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija: Diplomatsko konzularna predstavništva, Uprava za dijasporu; Ministarstvo za ljudska i manjinska prava: Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore; Ministarstvo rada i socijalnog staranja: Uprava za zbrinjavanje izbjeglica, Socijalni savjet, Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu; Zaštitnik ljudskih prava i sloboda; Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama; Agencija za mirno rješavanje radnih sporova; Zavod za zapošljavanje; Crveni krst Crne Gore; Centar za posredovanje.
 • Pravna pitanja, antikorupciju, slobodan pristup informacijama i podnošenje krivičnih i prekršajnih prijava.

Organizacija/Sektor V


Sektor V sačinjavaju:

 • Odjeljenje za reviziju jedinica lokalne samouprave
 • Odjeljenje za reviziju privrednih društava u većinskom vlasništvu države
 • Odjeljenje za reviziju korisnika sredstava državnog budžeta

Sektor V nadležan je za:

 • Reviziju završnih računa budžeta jedinica lokalne samouprave: Egalizacioni fond, Dotacije opštinama, Senat prijestonice.
 • Reviziju završnih računa privrednih društava čiji je osnivač država, odnosno jedinice lokalne samouprave, kao i privrednih društava u kojima država ima većinsko vlasništvo;
 • Reviziju kod sljedećih subjekata revizije: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva: Lučka uprava, Uprava pomorske sigurnosti, Direkcija za saobraćaj, Direkcija za željeznice; Agencija za civilno vazduhoplovstvo; Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore.

Organizacija/Služba za administrativno-stručne poslove


U službi za administrativno-stručne poslove vrše se poslovi koji se odnose na: izradu opštih akata Institucije, pripremu pojedinačnih akata o ostvarivanju prava iz radnih odnosa zaposlenih; pripremu akata za obračun zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih; pripremu i zaključivanje ugovora sa fizičkim i pravnim licima; vođenje personalne evidencije i druge evidencije iz oblasti rada; obučavanje i razvoj ljudskih resursa; staranje o koordinaciji obuke i razvojnih programa kao i stalnom profesionalnom usavršavanju; poslovi koji se odnose na organizovanje seminara, radionica i pripremu akata u cilju ostvarivanja zadataka Institucije na planu obuke kadrova, naučne i izdavačke djelatnosti; vođenje centralne kadrovske evidencije; druge organizacione, pravne, materijalno finansijske poslove, a posebno pripremu i izvršenje predračuna sredstava; izradu finansijskog plana; blagovremeno i namjensko korišćenje sredstava za namjene predviđene budžetom i finansijskim planom; izradu periodičnih obračuna i završnih računa; izradu finansijskih iskaza i dostavljanje Državnom trezoru; blagajničko poslovanje; knjigovodstvene poslove; ovjeravanje tačnosti i punovažnosti plaćanja državnim novcem; javne nabavke; kancelarijske i pomoćne poslove; vođenje arhivskih poslova i druge poslove u skladu sa propisima.


Organizacija/Jedinica za unutrašnju reviziju


Jedinica za unutrašnju reviziju vrši poslove unutrašnje revizije koji se odnose na: planiranje, organizovanje i izvršenje zadataka unutrašnje revizije, odnosno analiziranje i ocjenjivanje svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Institucije, u skladu sa najboljom strukovnom praksom i standardima unutrašnje revizije, uskladenim sa medunarodnim standardima profesionalne prakse unutrašnje revizije i Etickim kodeksom unutrašnjih revizora; procjenjivanje sistema, procesa i sistema unutrašnjih kontrola na osnovu upravljanja rizicima; izradu izvještaja o nalazu unutrašnje revizije sa odgovarajucim mišljenjima i ocjenama koji se  dostavlja Senatu DRI i odgovornom licu organizacione jedinice u kojoj je obavljena revizija; obavljanje posebne revizije na zahtjev Senata ili prema potrebi, obavljanje revizije korišcenja sredstava Evropske unije dodijeljenih DRI; pracenje sprovodenja preporuka koje su date u izvještajima iz prethodno obavljenih revizija; davanje savjeta i strucnih mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure; izrada strateškog i operativnih planova i programa rada koji su osnova za realizaciju funkcije unutrašnje revizije kao i pracenje i izvršenje istih; pripremu i izradu godišnjih izvještaja unutrašnje revizije; saradnju sa Sektorom Ministarstva finansija za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru i drugim državnim organima, medunarodnim i domacim ekspertskim institucijama i udruženjima; pracenje i predlaganje edukacije unutrašnjih revizora u skladu sa medunarodnim standardima unutrašnje revizije; obavljanje drugih poslova i zadataka iz djelokruga Jedinice.