Baner


Prof. dr Branislav Radulović


Funkcija:

Član Senata

Telefon:

020 407-409

Faks:

020 407-417

E-mail:

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Datum rođenja: 15. novembar 1968. godine

Mjesto rođenja: Vrbas, Vojvodina

Oženjen, otac dvoje djece.


Biografija:


Na Univerzitetu Crne Gore diplomirao na Pravnom fakultetu oktobra 1993. godine.

Magistrirao i doktorirao iz oblasti revizije javnog sektora i izabran u zvanje vanrednog profesora na Univerzitetu „Mediteran“ (2020 godine) i za profesora na  predmetima „Kontrola i revizija“, „Interna kontrola i revizija” i „Revizija javnog sektora.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta „Mediteran“ profesor  na predmetu „Kompanijsko pravo”. Na Fakultetu za evropske i državne studije profesor na predmetu „Finansije i finansijsko pravo“.

Za člana Senata Državne revizorske institucije izabran, od strane Skupštine Crne Gore, decembra 2006. godine. Rukovodio progamima uvođenja kontrole kvaliteta, revizije uspjeha i razvoja internih metodologija.

Prethodno bio rukovodilac programa razvoja u Sekretarijatu za razvoj, načelnik sektora za zakonsku regulativu u Agenciji za mala i srednja preduzeća, savjetnik potpredsjednika Vlade za pravna pitanja i šef kabineta Predsjednika Skupštine Crne Gore.

Na Skupštini Udruženja pravnika Crne Gore 2018. godine izabran za predsjednika Udruženja pravnika Crne Gore (na Skupštinama Udruženja 2008. i 2012. godine biran za potpredsjednika Udruženja pravnika, a u prethodnom  mandatu bio Generalni sekretar Udruženja).

Od 2008. godine obavlja funkciju Glavnog i odgovornog urednika časopisa za pravnu teoriju i praksu „Pravni zbornik“, u kojem je objavio preko 20-tak naučnih članaka, prikaza i ogleda iz oblasti privrednog, ustavnog, budžetskog prava.

Aktivni učesnik na Kopaoničkoj školi prirodnog prava „Slobodan Perović“ i autor članaka objavljenih u zboniku radova (2019. godine)

Imenovan od strane Upravnog odbora privredne Komore Crne Gore za člana Arbitražnog suda Komore (od 2015 godine).

Ovlašćeni predavač i ispitivač na Insitutu računovođa i revizora (IRR).

Predavač na Kongresima i programima Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (ISRRCG) i član Redakcije časopisa „Računovodstvo i revizija“ i autor više naučnih i stručnih članaka u objavljenih u časopisu.

Ovlašćeni ispitivač za sticanje licence – državni revizor, kao  i za sticanje nacionalne stručne kvalifikacije: ovlašćeni računovođa. Nosilac licence Ispitnog centra Crne Gore za ispitivača – ovlašćeni računovođa. Ranije bio ovlašćeni ispitivač na stručnom ispitu za rad u državnim organima Uprave za kadrove i autor priručnika za polaganje ispita na predmetu „Privredno pravo“.

Završio više specijalističkih programa iz oblasti privrednopravne materije, elektronske trgovine, poslovnih komunikacija, budžetskog prava i revizije javnog sektora. Bio član ekspertskih timova za izradu zakona o privrednim društvima, stečaju i insolventnosti privrednih društava, koncesijama, eksternoj reviziji i dr.

Saradjivao sa ekspertskim timom za izradu Ustava Crne Gore (2007) godine i Venecijanskom komisijom u tom procesu. U ime Udruženja pravnika Crne Gore izdavač „Komentara Ustava Crne Gore“ i recezent više naučnih knjiga, publikacija i izdanja.

Stekao certifikat European Center for Peace and Development (2002) na programu Electronic commerce in banking and trade i sertifikat Savjeta Evrope u Strazburu (Council of Europe) na programu „Javne politike i demokratsko rukovođenje” (2007.), certifikat na programima UN/INTOSAI u Beču (2014-2015), na programima Evropskog revizorskog suda, a 2016. godine stekao je certifikat USAID i Centra za revizorsku izuzetnost za program revizije performansi.

Predavač na programima Savjeta Evrope – škole političkih studija u Sarajevu (BiH) i predavač na progamima većeg broja domaćih i medjunarodnih organizacija.

Boravio  na stručnim usavršavanjima u Sjedinjenim Američkim Državama (2003.), Saveznoj Republici Njemačkoj (2007.) i Norveškoj (2011.) u okviru programa američke vlade, GTZ-ta, Nansen Dialog Centra (Norveška) i Nacionalnog demokratskog instituta (SAD).

Učesnik Kongresa INTOSAI-a (Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija) u Meksiko Sitiju (2007.), Johanesburgu (2010.), Pekingu (2013.), Abu Dabiju (2016.) i Moskvi (2019.) godine.

Autor  knjige „Finansijska regulativa i kontrola“ u izdanju Univerziteta „Mediteran“, dva priručnika za izvođenje nastave i polaganje ispita za zvanje državnog revizora, priručnika „Privredno pravo” u izdanju UZK, kao i 40 stručnih radova i tekstova iz oblasti privrednog prava, budžetskog prava, ustavnog prava, revizije javnog sektora, savremenih političkih sistema i istorije države i prava objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima.

Autor naučnih članka koja su objavljena u izdanjima Hrvatske akademije nauka i umjetnosti 2018. i 2019. godine i saradnik na izradi Leksikona diplomatije CANU (2022 godina).Nikola N. Kovačević 

 

Funkcija:

Član Senata

Telefon:

020 407-424

Faks:

020 407-417

E-mail:

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli


Biografija:

Rođen 28. marta 1958. godine u Bijelom Polju, Crna Gora.

Osnovnu i srednju školu završio je u Bijelom Polju. Na Univerzitetu Crne Gore diplomirao je na Pravnom fakultetu u Podgorici.

Radni angažman je započeo radeći na komercijalnim poslovima u privredi – RO „Gornji Ibar“ Rožaje PC Bar i kao šef trgovinskog predstavništva RO „Stočar“ Zagreb u Baru.

Rukovodio je kao direktor Centrom za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj. Imenovan je bio od strane Skupštine Opštine Bar za predsjednika Komisije za prihvat i smještaj izbjeglica. Izabran je bio za člana Skupštine i Predsjedništva Crvenog krsta SR Jugoslavije i na toj funkciji bio je do 2002. godine. U mandatnom periodu bio je član tijela i organa Crvenog krsta Crne Gore, kao i član predsjedništva Opštinske organizacije Crvenog krsta Bar.

Profesionalnu karijeru nastavlja na mjestu pomoćnika ministra rada i socijalnog staranja, Sektor za socijalnu i dječju zaštitu. U toku svog angažmana u Ministarstvu rada i socijalnog staranja učestvovao je realizaciji niza značajnih stručnih studija i istraživanja.

Obavljao je funkciju predsjednika Borda direktora u više privrednih društava.

Bio je član Izvršnog odbora Demokratske partije socijalista Crne Gore.

Za člana Senata Državne revizorske institucije izabran je, od strane Skupštine Crne Gore, jula mjeseca 2013.godine.

Koautor je dokumenta na temu „Procjena socijalne ugroženosti domicilnog stanovništva, izbjeglica i raseljenih lica u Republici Crnoj Gori“ – Crveni Krst Crne Gore, jun 2000.godine.

Učesnik je velikog broja regionalnih i međunarodnih profesionalnih skupova, seminara i radionica iz oblasti socijalne i dječje zaštite.

Oženjen, otac troje djece.


Zoran Jelić


Funkcija:

Član Senata


Telefon:
020 407-402

Faks:
020 407-417

E-mail:
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli


Biografija:

Rođen 8. maja 1959. godine u Nikšiću.

Osnovnu školu završio je u Nikšiću, a gimnaziju "Slobodan Škerović" u Podgorici. Na Univerzitetu Crne Gore diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici i završio poslijediplomske studije na smjeru „Programiranje razvoja i poslovno planiranje“.

Radni angažman je započeo kao pripravnik u SIZ-u zapošljavanja Republike Crne Gore, a zatim kao savjetnik za planiranje i programiranje.

Obavljao je funkciju direktora Biroa rada Podgorica, a zatim pomoćnika generalnog direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Od 2008. godine do 2012. godine bio je generalni direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Karijeru je nastavio kao poslanik u tri saziva Skupštine Crne Gore. Kao poslanik 25. saziva Skupštine Crne Gore bio je predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i član Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije.

Aktivno je učestvovao u izradi više zakonskih propisa i akata i objavio više članaka u stručnim časopisima iz oblasti tržišta rada i zapošljavanja.

Pored toga, bio je član Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, Odbora za reviziju AD Prva banka Nikšić i član Socijalnog savjeta. Obavljao je funkciju predsjednika UO HTP Ulcinjska rivijera AD i bio član odbora direktora više privrednih društava.

Za člana Senata Državne revizorske institucije izabran je na prvoj sjednici Prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore održanoj 6. marta 2017. godine.

Oženjen, otac četvoro djece.